INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATZakład Bezpieczeństwa Narodowego

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 

 

Misja Zakładu

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego jest powołany do prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej związanej z przedmiotami nauczania z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz działalności związanej z podwyższaniem kwalifikacji przez nauczycieli akademickich Zakładu.

 

Zadania Zakładu wynikające z założonej misji

  1. Kompetentne i inspirujące prowadzenie zajęć ze studentami WAT w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

  2. Ciągłe doskonalenie programu studiów I i II stopnia na kierunku: Bezpieczeństwo Narodowe.

  3. Prowadzenie badań naukowych dotyczących nowoczesnych aspektów zarządzania bezpieczeństwem.

  4. Rozbudzanie wśród studentów zainteresowania zagadnieniami współczesnego zarządzania bezpieczeństwem.

  5. Upowszechnianie wiedzy poprzez publikacje książkowe, artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz skrypty dla studentów.

  6. Organizowanie oraz uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.

 

 

Pracownicy zakładu:

Kierownik ZBN – prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK

 Pracownia Zarządzania Kryzysowego

dr Natalia Moch – Kierownik Pracowni

prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek

prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

dr. hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT

gen. bryg. dr hab. Tadeusz Szczurek, prof. WAT

dr Małgorzata Jaroszyńska

dr Justyna Stochaj

dr Katarzyna Śmiałek

dr Krzysztof Szwarc

  Pracownia Systemów Bezpieczeństwa Narodowego

dr hab. Jerzy Stańczyk – Kierownik Pracowni

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak

dr hab. Adam Kołodziejczyk, prof. WAT

dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT

dr Włodzimierz Gocalski

dr Tomasz Kamiński

dr Piotr Kobielski

dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

dr Andrzej Strychalski

dr Wiesław Śmiałek

dr Arnold Warchał

 

Prowadzone przedmioty:

            Bezpieczeństwo ekologiczne

            Bezpieczeństwo informacyjne

            Bezpieczeństwo i ochrona obiektów

            Bezpieczeństwo kulturowe

            Efektywność systemów zarządzania kryzysowego

            Ekonomika bezpieczeństwa

            Ewaluacja procesów i systemów reagowania kryzysowego

            Finansowanie zadań zarządzania kryzysowego

            Geneza konfliktów

            Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym

            Logistyka w sytuacjach kryzysowych

            Łączność w zarządzaniu kryzysowym

            Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych

            Międzynarodowe stosunki polityczne

            Międzynarodowe stosunki wojskowe

            Nauka o cywilizacji – globalizacja

            Negocjacje kryzysowe

            Normalizacja w problematyce bezpieczeństwa

            Podstawy prawa

            Podstawy teorii bezpieczeństwa

            Polityka bezpieczeństwa

            Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej

            Prawne podstawy bezpieczeństwa

            Prognozowanie i symulacje

            Public relations instytucji publicznych

            Ratownictwo w zarządzaniu kryzysowym

            Służby państwowe w zarządzaniu kryzysowym

            Socjologia struktur społecznych

            Strategia bezpieczeństwa

            System bezpieczeństwa europejskiego

            System bezpieczeństwa narodowego

            Ustawodawstwo w zarządzaniu kryzysowym

            Wiedza o państwie

            Współczesne systemy polityczne

            Współczesne zagrożenia cywilizacyjne

            Wybrane zagadnienia prawne

            Zarządzanie bezpieczeństwem wielkich aglomeracji

            Zarządzanie konfliktami

            Zarządzanie kryzysowe

            Zarządzanie procesami w sytuacjach kryzysowych

            Zarządzanie ryzykiem

 

Pracownicy Zakładu prowadzą prace naukowo-badawcze w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie w zakresie:

·       systemy zapewniania  bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego,

·       problemy bezpieczeństwa obiektowego i kluczowych organizacji publicznych,

·       analiza zagrożeń i zapewnianie ciągłości  działania,

·       rozwiązania teleinformatyczne wspierające system bezpieczeństwa narodowego,

·       ewaluacja i doskonalenie systemów zarządzania i reagowania kryzysowego,

·       bezpieczeństwo europejskie i euroatlantyckie w aspekcie współczesnych wyzwań i zagrożeń.

Wyniki prace są publikowane w periodykach własnych IOiZ oraz w czasopismach zewnętrznych, a także w postaci licznych monografii własnych i w postaci rozdziałów do opracowań zewnętrznych.

 

Opracowanie: prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, dr Grzegorz Jasiński

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019