INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATZakład Inżynierii Zarządzania

ZAKŁAD INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

 

Misja Zakładu

Misją Zakładu Inżynierii Zarządzania jest profilowanie kierunku „Zarządzanie”, a ponadto wyposażenie studentów innych kierunków prowadzonych w WAT w niezbędną wiedzę z obszaru współczesnego zarządzania. Zadanie to nie byłoby możliwe bez prowadzenia badań naukowych dotyczących zasad, metod oraz technik nowoczesnego zarządzania. Istotnym elementem działania jest organizowanie imprez naukowych i popularyzatorskich w obszarze zarządzania.Zadania Zakładu wynikające z założonej misji

  1. Kompetentne i inspirujące prowadzenie zajęć ze studentami WAT w zakresie zarządzania i marketingu.

  2. Ciągłe doskonalenie programu studiów I i II stopnia na kierunku: Zarządzanie.

  3. Prowadzenie badań naukowych dotyczących nowoczesnych aspektów zarządzania.

  4. Rozbudzanie wśród studentów zainteresowania zagadnieniami współczesnego zarządzania.

  5. Upowszechnianie wiedzy poprzez publikacje książkowe, artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz skrypty dla studentów.

  6. Organizowanie oraz uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych z zakresu zarządzania.

  7. Kształtowanie wśród studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów postaw przedsiębiorczych.

Pracownicy zakładu:

 

Kierownik ZIZ - dr Wiesław Gonciarski

Pracownia Technologii Zarządzania

dr Zdzisław Wojciechowski – Kierownik Pracowni

prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski

dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski, prof. WAT

dr Katarzyna Pawlak-Kołodziejska

dr inż. Henryk Popiel

dr Celina Sołek-Borowska

dr Wioletta Wereda

mgr Jacek Woźniak

 

Pracownia Metod i Strategii Zarządzania

dr Marta Miszczak – Kierownik Pracowni

prof. dr hab. inż. Janusz Rybiński

dr Wiesław Gonciarski

dr Monika Murawska

dr Kazimierz Piotrkowski

dr Agnieszka Ścisło (Czasowo w Zakładzie Ekonomii)

dr Marek Świątkowski

dr Jolanta Tarapata

dr Wiesława Załoga

mgr Katarzyna Gurmińska

 

Prowadzone przedmioty:

• Analiza rynku
• Badania marketingowe
• Biznes plan
• Funkcje i umiejętności menedżerskie
• Komunikacja w zarządzaniu
• Kształtowanie kariery i poszukiwanie pracy
• Marketing międzynarodowy
• Marketing relacji
• Marketing usług
• Nauka o organizacji
• Nowoczesne koncepcje zarządzania
• Nowoczesne metody zarządzania kadrami
• Ochrona własności intelektualnej
• Planowanie marketingowe
• Podstawy marketingu
• Podstawy zarządzania
• Procesy informacyjne w zarządzaniu
• Psychologia w zarządzaniu
• Psychologiczne wspomaganie zarządzania kadrami
• Public relations
• Reklama
• Rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników
• Techniki i metody zarządzania
• Zachowania organizacyjne
• Zachowanie konsumenta na rynku
• Zarządzanie jakością
• Zarządzanie kapitałem niematerialnym
• Zarządzanie kompetencjami
• Zarządzanie logistyką
• Zarządzanie procesami
• Zarządzanie projektem
• Zarządzanie ryzykiem
• Zarządzanie strategiczne
• Zarządzanie wartością firmy
• Zarządzanie wiedzą w organizacji
• Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Pracownicy Zakładu prowadzą prace naukowo-badawcze w dziedzinie nauk o zarządzaniu w zakresie:

·       zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacjach biznesowych,

·       zarządzanie kapitałem społecznym w Strukturach Sił Zbrojnych RP,

·       struktury procesowe i technologie teleinformatyczne w zarządzaniu organizacją oraz w projektowaniu,

·       zarządzanie wartością organizacji i klienta oraz zarządzanie relacjami  z interesariuszami,

·       zarządzanie ciągłością działania w organizacji i zarządzanie ryzykiem,

·       projektowanie organizacji oraz modeli biznesowych,

·       zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym i biznesowym.

Wyniki prace są publikowane w periodykach własnych IOiZ oraz w  czasopismach zewnętrznych a także w postaci licznych monografii własnych i w postaci rozdziałów do opracowań zewnętrznych.

 

Opracowanie: prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, dr Grzegorz Jasiński

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019