INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATSpotkania

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W ŚRODOWISKU IT

Opis studiów: Studia kierowane są do osób zainteresowanych problematyką wsparcia procesów organizacyjnych/ biznesowych przez środowisko IT. Program studiów koncentruje się na problematyce zarządzania ukierunkowanej na wzrost wartości firmy i wykorzystania informatycznych systemów wspomagania w podejmowaniu decyzji zarządczych. Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania organizacją i kształtowanie umiejętności skutecznego zastosowania narzędzi IT. Studia realizowane są w formie wykładów (80 godz.), ćwiczeń (20 godz.), warsztatów laboratoryjnych (60 godz.).

Lista przedmiotów: Technologie informacyjne (IT) w zarządzaniu wartością organizacji, Zarządzanie projektami i procesami E-biznes i e-commerce, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Komunikacja w zarządzaniu, Zarządzanie finansami organizacji, Zarządzanie wartością organizacji – branża IT, Bazy i hurtownie danych w zarządzaniu, Eksploracja i wizualizacja danych, Integracja usług informatycznych, Modelowanie i algorytmizacja procesów oraz systemów biznesowych. Wykłady monograficzne: Technologie informacyjne (IT) w zarządzaniu wartością organizacji, Wybrane problemy informatyzacji państwa, Internet rzeczy w zarządzaniu współczesną organizacją. Seminarium i praca dyplomowa.

Czas trwania: dwa semestry (razem 180 godz., w tym 160 godz. zajęć audytoryjnych)

Przewidywana liczba miejsc: min. 20. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Dla słuchaczy zamiejscowych istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu WAT tel. (261 837 925).

Najbliższa edycja studiów: od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela). Przewiduje się 8 zjazdów w każdym semestrze. W lutym 2020 r. obrona pracy końcowej.

Rekrutacja: Podanie wraz z niżej wyszczególnionymi dokumentami można składać osobiście w Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Cybernetyki, pok. 275 (Budynek Główny, II piętro) w godzinach 10.00-15.00, w poniedziałki, wtorki, czwartki, i piątki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres paulina.rudnicka@wat.edu.pl

Spis wymaganych dokumentów:

 • Podanie zamieszczone na stronie: Podanie
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia),
 • Zdjęcie legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem),
 • Zdjęcie w formie elektronicznej,
 • Kserokopia dowodu osobistego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.02.2019 r.

Opłata: rekrutacyjna 85 zł (w przypadku nieuruchomienia kierunku z powodu małej liczby chętnych opłata będzie zwracana), po zakwalifikowaniu jednorazowo 7900 zł lub w dwóch ratach (I rata - 4147,5 zł płatna do 28.02.2019 r., II rata 4147,5 zł płatna do 30.09.2019 r.

Numer konta do wpłat: 91 1240 6960 0350 5448 0102 2305 (z dopiskiem: PSZOŚIT).

Osoby kontaktowe: Czynności związane z naborem na studia podyplomowe prowadzi dziekanat Wydziału Cybernetyki – budynek główny II piętro p.275, tel.: 261 839 528 - paulina.rudnicka@wat.edu.pl oraz sekretariat IOiZ - bud. 65 p. 16,
tel.: 261 839 524 - jadwiga.skulska@wat.edu.pl lub bud. 65 p. 15, tel.: 261 837 240 - barbara.siwek@wat.edu.pl


STUDIA PODYPLOMOWE – ANALIZA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

Opis studiów: Program studiów skierowany jest do osób zainteresowanych problematyką finansów przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy przeważnie realizują już karierę zawodową i zależy im na poszerzeniu wiedzy i kompetencji niezbędnych w środowisku pracy. Zajęcia odbywają się przez dwa semestry, w soboty i niedziele, w formie wykładów (78 godz.), ćwiczeń (44 godz.) i laboratoriów (28 godz.).

Studia umożliwiają pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:
istoty oraz uwarunkowań współczesnych finansów, zasad analizy finansowej, systemu rachunkowości przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego (rozwiązania ewidencyjne, bieżąca i bilansowa wycena wybranych aktywów trwałych i obrotowych, rozrachunków, rozliczanie kosztów dla potrzeb kalkulacji, specyfika rachunkowości budżetowej na przykładzie jednostki budżetowej, sprawozdawczość finansowa), systemu rachunkowości zarządczej oraz controllingu (współczesne narzędzia i metody prezentowania informacji finansowych i operacyjnych, wpływ zarządzania kosztami na wyniki finansowe jednostek gospodarczych w ramach sprawozdawczego rachunku kosztów, rachunku kosztów działań, kosztów zmiennych, docelowych, analizy progu rentowności i strategicznej karty wyników), funkcjonowania audytu finansowego oraz procesu kontroli zarządczej – standardy, procedury badania sprawozdań finansowych, manipulacje finansowe, organizacja pracy biegłego rewidenta, sprawozdanie z badania, rola nadrzędnych zasad rachunkowości w ocenie rzetelności i wiarygodności opinii, najczęściej używanych w praktyce metod oceny projektów inwestycyjnych, budowy modelu przepływów pieniężnych związanych z projektem (FFCFF), analizy wskaźników oceny projektów inwestycyjnych, analizy fundamentalnej i technicznej jako podstawy oceny kondycji ekonomicznej spółek publicznych, głównych metody wyceny przedsiębiorstw, wykorzystania komputerowych narzędzi w inżynierii finansowej (oprogramowanie do numerycznych obliczeń inżynierii finansowej, zwłaszcza w zakresie wykorzystania finansowych pakietów / toolboxów Octave, Matlab, R, a także Gretl oraz dodatków pakietu MS Excel), podstawowych pojęć z zakresu instrumentów pochodnych, ich modelowania i wyceny.

Przedmioty ujęte w programie studiów:
Finanse, Podstawy analizy finansowej, Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego, Rachunkowość zarządcza i controlling, Kontrola i audyt finansowy, Ocena projektów inwestycyjnych, Rynek kapitałowy i fundusze inwestycyjne jako źródła finansowania rozwoju spółki, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Podstawy analizy fundamentalnej i technicznej, Wycena przedsiębiorstw, Elementy matematyki finansowej, Komputerowe narzędzia inżynierii finansowej, Seminarium i praca dyplomowa.

Czas trwania: dwa semestry (razem 170 godz., w tym 150 godz. audytoryjnych).

Przewidywana liczba miejsc: min. 20. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Dla słuchaczy zamiejscowych istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu WAT, tel. (+48 261 837 925).

Najbliższa edycja studiów: od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela). Przewiduje się 8 zjazdów w każdym semestrze. W lutym 2020 r. obrona pracy końcowej.

Rekrutacja: Podanie wraz z niżej wyszczególnionymi dokumentami można składać osobiście w Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Cybernetyki, pok. 275 (Budynek Główny, II piętro) w godzinach 10.00-15.00, w poniedziałki, wtorki, czwartki, i piątki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres paulina.rudnicka@wat.edu.pl

Spis wymaganych dokumentów:

 • Podanie zamieszczone na stronie: Podanie
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia),
 • Zdjęcie legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem),
 • Zdjęcie w formie elektronicznej,
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.02.2019 r.

Opłata rekrutacyjna: 85 zł (opłata przy składaniu dokumentów).

Po zakwalifikowaniu na studia czesne płatne jednorazowo 7000,00 zł do dnia 28.02.2019 r. lub w dwóch ratach: I rata – 3675,00 zł – płatna do 28.02.2019 r., II rata – 3675,00 zł – płatna do 30.09.2019 r.

Numer konta do wpłat: 91 1240 6960 0350 5448 0102 2305 (w tytule dopisek: AFiR, imię i nazwisko)

Osoby kontaktowe: Czynności związane z naborem na studia podyplomowe prowadzi dziekanat Wydziału Cybernetyki – budynek główny II piętro p.275, tel.: 261 839 528 - paulina.rudnicka@wat.edu.pl oraz sekretariat IOiZ - bud. 65 p. 16,
tel.: 261 839 524 - jadwiga.skulska@wat.edu.pl lub bud. 65 p. 15, tel.: 261 837 240 - barbara.siwek@wat.edu.pl


STUDIA PODYPLOMOWE – AKADEMIA PRZYWÓDZTWA
I KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ

Opis studiów: Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności przywódcze i komunikacyjne, nieodzowne w środowisku pracy. Zakres problemowy kierunku pozwala poszerzać perspektywy i rozbudzać zainteresowanie rozwojem profesjonalnym w zakresie zarządzania. Zajęcia odbywają się przez dwa semestry, w soboty i niedziele, w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Studia umożliwiają pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:
rozpoznawania własnego potencjału przywódczego i świadomego kształtowania wizerunku i autorytetu lidera, znajomości zasad budowania zaufania i wiarygodności w zespole, zasad i reguł etycznego postępowania przywódczego, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej z naciskiem na kształtowanie postaw twórczych, mechanizmów wpływu społecznego, komunikacji interpersonalnej i strategicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje zawodowe, taktyk i technik negocjacyjnych stosowanych w środowisku zawodowym, projektowania badań rynku i opinii publicznej, przygotowywania instrumentów pomiarowych, doboru próby, metod zbierania i analizy danych, możliwości wykorzystania nowoczesnych mediów cyfrowych i narzędzi IT w procesach komunikowania, informatyzacji procesów informacyjno – decyzyjnych, tworzenia i stosowania nowoczesnych narzędzi internetowych (np. video-blogów, formularzy, forów internetowych), metod i technik organizacji pracy zespołów roboczych, odnajdywania tekstów perswazyjnych i manipulacyjnych w przestrzeni publicznej, diagnozowania i identyfikowania potrzeb rozwojowych pracowników, oceniania i motywowania pracowników, inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy organizacyjnej, utrzymywania i tworzenia właściwych relacji interpersonalnych z pracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi organizacji.

Przedmioty ujęte w programie studiów:
Blok I – Przywództwo, umiejętności i kompetencje lidera organizacji (Przywództwo w organizacji, Budowanie wizerunku i autorytetu lidera w zespole, wywieranie wpływu na ludzi, kreatywność i twórcze umiejętności lidera, Problemy etycznego przywództwa i społecznej odpowiedzialności organizacji).
Blok II – Doskonalenie technik komunikacji organizacji z otoczeniem (Komunikacja strategiczna, Komunikacja interpersonalna, Mediacje i negocjacje, Badania rynku i opinii publicznej, Media cyfrowe i narzędzia informatyczne w procesach komunikowania, Erystyka i retoryka, Informatyzacja procesów informacyjno – decyzyjnych).
Blok III – Zarządzanie zespołem (Planowanie i organizacja pracy zespołowej, Budowanie i rozwój zespołu, Ocenianie pracowników, Motywowanie pozafinansowe, Szkolenia i rozwój pracowników).
Seminarium i praca dyplomowa.

Czas trwania: dwa semestry (razem 170 godz., w tym 150 godz. audytoryjnych).

Przewidywana liczba miejsc: min. 20. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Dla słuchaczy zamiejscowych istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu WAT, tel. (+48 261 837 925).

Najbliższa edycja studiów: od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela). Przewiduje się 8 zjazdów w każdym semestrze. W lutym 2020 r. obrona pracy końcowej.

Rekrutacja: Podanie wraz z niżej wyszczególnionymi dokumentami można składać osobiście w Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Cybernetyki, pok. 275 (Budynek Główny, II piętro) w godzinach 10.00-15.00, w poniedziałki, wtorki, czwartki, i piątki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres paulina.rudnicka@wat.edu.pl

Spis wymaganych dokumentów:

 • Podanie zamieszczone na stronie: Podanie
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia),
 • Zdjęcie legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem),
 • Zdjęcie w formie elektronicznej,
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.02.2019 r.

Opłata rekrutacyjna: 85 zł (opłata przy składaniu dokumentów).

Po zakwalifikowaniu na studia czesne płatne jednorazowo 7200,00 zł do dnia 28.02.2019 r. lub w dwóch ratach: I rata – 3780,00 zł – płatna do 28.02.2019 r., II rata – 3780,00 zł – płatna do 30.09.2019 r.

Numer konta do wpłat: 91 1240 6960 0350 5448 0102 2305
(w tytule dopisek „Akademia Przywództwa”, imię i nazwisko)

Osoby kontaktowe: Czynności związane z naborem na studia podyplomowe prowadzi dziekanat Wydziału Cybernetyki – budynek główny II piętro p.275, tel.: 261 839 528 - paulina.rudnicka@wat.edu.pl oraz sekretariat IOiZ - bud. 65 p. 16,
tel.: 261 839 524 - jadwiga.skulska@wat.edu.pl lub bud. 65 p. 15, tel.: 261 837 240 - barbara.siwek@wat.edu.plWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019