INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATO Instytucie

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA INSTYTUTU

 

Ważną sferę działalności Instytutu stanowią badania naukowe. W pierwszych latach funkcjonowania Instytutu Nauk Humanistycznych pracownicy przygotowywali indywidualne prace kwalifikacyjne, najczęściej rozprawy doktorskie. W 1997 r. w Instytucie rozpoczęto zespołowe badania naukowe, dofinansowywane przez Komitet Badań Naukowych, na zapotrzebowanie Wojska Polskiego. Systematycznie wzrastała ich liczba, w pierwszym roku zrealizowano dwa tematy, a rok później już osiem. W roku akademickim 1996/1997 po raz pierwszy Instytut otrzymał dotację Komitetu Badań Naukowych na działalność statutową.

Oprócz prac badawczych statutowych w Instytucie są realizowane także zadania naukowe własne. Przykładem może być m.in. realizacja jednego z pierwszych tematów badawczych ZNW 851 nt. „Uwarunkowania i perspektywy wynikające z przystąpienia Polski do struktur euroatlantyckich”. Zespoły badawcze Instytutu pracują bardzo systematycznie, terminowo realizują i rozliczają kolejne zadania. Należy podkreślić, że w badaniach dominują tematy dotyczące zarządzania oraz bezpieczeństwa narodowego. Obecnie w Instytucie jest realizowanych siedem prac badawczych: „Wydarzenia 1930 roku w Małopolsce Wschodniej a bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej” (RMN), „Intuicja w podejmowaniu decyzji istotnych dla bezpieczeństwa personalnego w jednostkach organizacyjnych służby więziennej” (RMN), „Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji” (RMN), „Kształtowanie rozwoju organizacji w warunkach społeczeństwa internetowego” (RMN), „Analiza wpływu czynników pozamilitarnych na bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Studium przypadku” (PBS), „Analiza możliwości i implikacji wdrażania nowych rozwiązań technologii teleinformatycznej w zarządzaniu organizacjami sektora publicznego i sektora komercyjnego” (PBS), „Polska Grupa Zbrojeniowa jako determinanta rozwoju przemysłu obronnego” (PBS).

Obok tego pracownicy IOiZ organizują konferencje naukowe w WAT i uczestniczą w sympozjach w innych ośrodkach oraz upowszechniają wyniki badań w postaci publikacji zwartych i artykułów w czasopismach naukowych, wydawanych w kraju i za granicą.

Ważnym elementem działalności badawczej Instytutu jest także wydawanie dwóch periodyków naukowych. W 2006 r. ukazał się pierwszy zeszyt czasopisma „Nowoczesne Systemy Zarządzania” (ISSN 1896–9380), od tego czasu ciągle są prowadzone prace, mające na celu doskonalenie formuły oraz sposobu jego wydawania. Zasadnicze zmiany zostały wdrożone w 2012 r., dotyczą założeń wydawniczych, sposobu recenzowania i kwalifikowania artykułów do druku. Wydawca powołał także nową Radę Naukową oraz skład Redakcji, w 2015 r. pismo zostało umieszczone na liście B czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując 6 punktów. Od 2011 r. Instytut wydaje również „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” (ISSN 2082–2677), które w 2015 r. zostały umieszczone na liście B czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując 3 punkty.

 

Przez blisko 30 lat działalności Instytutu kilka razy zmieniano jego nazwę i strukturę, co wiązało się z systematycznym rozszerzaniem zadań realizowanych na rzecz Wojskowej Akademii Technicznej. Było to możliwe dzięki poważnemu wzrostowi kwalifikacji nauczycieli akademickich Instytutu, który obecnie realizuje dwa kierunki studiów wyższych: zarządzanie i bezpieczeństwo narodowe, a także studia doktoranckie w zakresie nauki o bezpieczeństwie. Ponadto Instytut prowadzi zajęcia dydaktyczne dla podchorążych i studentów wszystkich wydziałów WAT z zakresu zarządzania, nauk ekonomicznych, społecznych i humanistycznych oraz realizuje z tego zakresu liczne prace badawcze.

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, dr Grzegorz Jasiński

 


 

Porozumienie WAT z ITS

W dniu 18.04.2018 roku, w Instytucie Organizacji i Zarządzania odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli:

·       dyrektor IOiZ, prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski,

·       zastępca dyrektora IOiZ ds. naukowych, dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT,

·       zastępca dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego ds. naukowych, dr hab. inż.  Andrzej Świderski, prof. ITS,

·       kierownik Pracowni Zarządzania Kryzysowego w ZBN IOiZ, dr Natalia Moch.

 

 

 

W trakcie spotkania dyrektor IOiZ wręczył Panu dr hab. inż. Andrzejowi Świderskiemu, prof. ITS, podpisane przez rektora-komendanta WAT, płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka, prof. WAT, porozumienie o współpracy.

Obydwie strony potwierdziły wolę prowadzenia wszechstronnej współpracy w ramach posiadanych uprawnień i możliwości, określonych statutową działalnością, z wykorzystaniem posiadanego potencjału. Strony – w miarę możliwości, będą realizować wzajemną współpracę w szczególności w obszarach: bezpieczeństwo i obronność, zarządzanie organizacjami i zasobami ludzkimi, infrastruktura krytyczna państwa, transport, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo w transporcie, systemy teleinformatyczne i technologie informacyjne,  modelowanie obiektów i systemów organizacyjno-technicznych, psychologia oraz psychologia transportu. Współpraca będzie prowadzona m.in. w formie:

1)     wspólnego udziału Stron w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych,

2)     komercjalizacji wyników zrealizowanych wspólnie projektów badawczych i rozwojowych,

3)     wymiany doświadczeń,

4)     wspólnego opracowywania dokumentów,

5)     udostępniania materiałów informacyjnych z zasobów Stron, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

6)     wzajemnych konsultacji i porad eksperckich,

7)     sporządzania opinii, ekspertyz naukowo-technicznych, itp.,

8)     organizowania wspólnych narad, konferencji, warsztatów, prezentacji, pokazów oraz szkoleń specjalistycznych,

9)     organizowania wspólnych staży i praktyk,

10)  podejmowania działań celem wykorzystania wspólnego, dostępnego potencjału naukowo-badawczego i projektowo-technologicznego.

                                                                                                                                           Opracowanie

dr Natalia Moch


 

Porozumienie WAT z Dron House i OM Poland

W dniu 1.03.2018 roku, w Instytucie Organizacji i Zarządzania odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli:

     dyrektor IOiZ, prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski,

     zastępca dyrektora IOiZ ds. naukowych, dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT,

     zastępca dyrektora IOiZ ds. kształcenia, dr Wiesława Załoga,

     prezes Dron Hose S.A., dr inż. Sebastian Banaszek,

     wiceprezes OM Poland Sp. z o.o., mgr inż. Paweł Andrzej Masikowski,

     kierownik Pracowni Zarządzania Kryzysowego w ZBN IOiZ, dr Natalia Moch.

W trakcie spotkania dyrektor IOiZ wręczył prezesom, podpisane przez rektora-komendanta WAT, płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka, prof. WAT, porozumienia o wszechstronnej współpracy w ramach posiadanych uprawnień i możliwości, z wykorzystaniem posiadanego potencjału, w obszarach wspólnego udziału w realizacji badań naukowych, projektów badawczych i rozwojowych oraz komercjalizacji wyników zrealizowanych wspólnie projektów badawczych i rozwojowych.

Kolejnym punktem spotkania było uzgodnienie umowy konsorcjum oraz tematów i zadań dotyczących składania wniosków o dofinansowanie dwóch projektów aplikacyjnych w ramach POIR, z NCBiR:

       innowacyjnego systemu monitorowania obiektów przy użyciu dronów (ISMOUD),

       innowacyjnego systemu monitorowania wind oraz sterowania serwisem (ISMWSS).

 

Wszystkie strony potwierdziły wolę współpracy i wzajemnego wspierania działań na rzecz skutecznej realizacji podejmowanych prac. Dyrektor IOiZ skierował na zakończenie prośbę o rzetelne wzajemne informowanie się wszystkich uczestników planowanych prac o zamiarach, postępach i zagrożeniach realizacyjnych.

 

Opracowanie

Kierownik Pracowni Zarządzania Kryzysowego ZBN IOiZ

dr Natalia Moch

 

 

 

 

 

 

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019