INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATO Instytucie

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA INSTYTUTU

 

Działalność dydaktyczna pracowników Instytutu Nauk Humanistycznych początkowo obejmowała zajęcia z przedmiotów humanistycznych i ekonomicznych dla podchorążych i słuchaczy V roku studiów stacjonarnych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego oraz dla słuchaczy uzupełniających studiów magisterskich dla absolwentów wyższych szkół oficerskich. Programy kształcenia podchorążych i słuchaczy WAT w zakresie przedmiotów humanistycznych i ekonomicznych wielokrotnie były zmieniane.

Po ich wznowieniu, w październiku 2006 r. nauczyciele akademiccy Instytutu prowadzą zajęcia z takich przedmiotów, jak: wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego; podstawy pedagogiki; podstawy psychologii; komunikacja społeczna; przywództwo w dowodzeniu; podstawy socjologii; międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych; historia sztuki wojennej oraz historia Polski – wybrane zagadnienia.

Od pierwszych lat istnienia Instytutu wysiłek dydaktyczny jego pracowników koncentrował się na prowadzeniu zajęć na jednolitych studiach stacjonarnych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. W 1998 r. oferta dydaktyczna Instytutu została poważnie rozszerzona o niestacjonarne studia wyższe na kierunku zarządzanie i marketing, na które przyjmowano po raz pierwszy w dziejach WAT studentów cywilnych. Były one realizowane wspólnie z Wydziałem Cybernetyki WAT, a pracownicy Instytutu prowadzili 75% zajęć dydaktycznych. Od roku akademickiego 2006/2007 kształcono na kierunku zarządzanie.

W 2004 r., na zapotrzebowanie Departamentu Kadr MON, wprowadzono stacjonarne uzupełniające studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing dla oficerów. Inną propozycją Instytutu, również przeznaczoną jedynie dla oficerów, były dwa 3-miesięczne kursy, które rozpoczęły się w październiku 2006 roku: Międzynarodowe prawo humanitarne, konfliktów zbrojnych i zasad użycia siły oraz Postępowanie administracyjne w wojsku.

Poza kształceniem podchorążych i słuchaczy z wszystkich wydziałów WAT na studiach stacjonarnych na potrzeby MON, w roku akademickim 1995/1996 w Instytucie Nauk Humanistycznych uruchomiono Zaoczne Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania. W sumie do października 2003 r. studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania (XVIII edycji) ukończyło 611 studentów, a w latach 2002–2004 99 osób 3 edycje studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

W roku akademickim 1999/2000 w Instytucie Nauk Humanistycznych uruchomiono Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Międzynarodowego, a w roku akademickim 2000/2001 Podyplomowe Studia Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego (od 2006/2007 Podyplomowe Studia Zarządzania Bezpieczeństwem Międzynarodowym).

W roku akademickim 1999/2000 w INH uruchomiono także Podyplomowe Studia Przywództwa i Komunikacji Społecznej. Dla kandydatów na nauczycieli akademickich WAT pracownicy Zakładu Pedagogiki i Psychologii Stosowanej zorganizowali roczny Kurs Edukacji Pedagogicznej, w 1999 roku przekształcony w Podyplomowe Studia Pedagogiki. Studia ukończyło 150 nauczycieli akademickich – pracowników WAT. W ramach Wszechnicy Akademickiej dla doktorantów WAT, w Instytucie Nauk Humanistycznych prowadzono zajęcia dydaktyczne z:  historii, systemów polityczno-wojskowych współczesnych państw, filozofii oraz ekonomii, które przygotowywały doktorantów do egzaminu z wybranej dyscypliny dodatkowej.

W 2003 r. WAT rozszerzyła ofertę kształcenia – uruchomiono stacjonarne jednolite studia magisterskie dla studentów cywilnych, w tym rok później na kierunku zarządzanie i marketing. Od roku akademickiego 2006/2007, zgodnie z decyzjami bolońskimi, prowadzone są studia I stopnia (licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie). Po zakończeniu drugiego roku studiów studenci wybierają jedną z dwóch specjalności: informacyjne wspomaganie zarządzania lub zarządzanie zasobami ludzkimi.

Od roku akademickiego 2017/2018 zostaje znacząco poszerzona oferta dydaktyczna i studenci będą mogli wybrać dodatkowe specjalności: systemy Business Intelligence w zarządzaniu lub zarządzanie kapitałem intelektualnym na studiach magisterskich a także specjalność „informatyczne wspomaganie zarządzania” na studiach licencjackich. Uchwałą nr 497/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 30 czerwca 2011 roku wydało pozytywną ocenę w sprawie jakości kształcenia na kierunku zarządzanie na poziomie studiów I oraz II stopnia.

Po zmianach organizacyjnych, w roku akademickim 2009/2010 z inicjatywy Instytutu rozpoczęły się w WAT studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe na kierunku bezpieczeństwo narodowe. W trakcie kształcenia studenci mogli wybierać specjalność: zarządzanie kryzysowe lub bezpieczeństwo europejskie.

Od roku akademickiego 2017/2018 studenci mają istotnie rozszerzoną ofertę dydaktyczną i będą mogli ponadto wybrać na różnych poziomach kształcenia odpowiednio specjalności: bezpieczeństwo zasobów informacyjnych, ochrona ludności i infrastruktury, analiza i ewaluacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwo euroatlantyckie, bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa lub zarządzanie systemami reagowania kryzysowego.

W dniach 12–13 stycznia 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny jakości kształcenia na tym kierunku, na poziomie studiów I oraz II stopnia. Komisja pozytywnie oceniła przygotowanie do realizacji prowadzonego kierunku studiów, a Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą nr 331/2015 udzieliło akredytacji dla ww. kierunku na okres 6 lat. 28 maja 2015 roku Rektor WAT wydał zarządzenie nr 9/WAT/2015 w sprawie utworzenia w Wydziale Cybernetyki WAT od października 2015 r. stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie nauki o bezpieczeństwie.

 

Obecnie Instytut Organizacji i Zarządzania WAT prowadzi dwa kierunki studiów: zarządzanie (I i II stopień) oraz bezpieczeństwo narodowe (I, II i III stopień), a także zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych: zarządzanie zasobami ludzkimi i bezpieczeństwo narodowe. Obok tego nauczyciele akademiccy IOiZ prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu nauk: humanistycznych, społecznych, o zarządzaniu, ekonomicznych i o bezpieczeństwie narodowym dla podchorążych i studentów cywilnych wszystkich wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej. Aktywność dydaktyczna nauczycieli akademickich IOiZ, wynikająca z potrzeb WAT oraz Wydziału Cybernetyki, powoduje, że systematycznie przekraczają oni pensum dydaktyczne, co potwierdzają dane z tabeli.

 

W INSTYTUCIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁU CYBERNETYKI WAT POWOŁANO NOWE LABORATORIUM ZARZĄDZANIA I BEZPIECZEŃSTWA

          W dniu 19 marca 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja pracy nowego Laboratorium Zarządzania i Bezpieczeństwa w IOIZ WCY WAT ulokowanego w sali 209/S. W uroczystości udział wzięli:

            prorektor ds. kształcenia – Pan prof. nadzw. dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz,

            dziekan Wydziału Cybernetyki – Pan prof. nadzw. dr hab. inż. Kazimierz Worwa,

            dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania – Pan prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski,

            zastępca dyrektora IOiZ ds. naukowych – Pan prof. nadzw. dr hab. inż. Gabriel Nowacki,

            zastępca dyrektora IOiZ ds. kształcenia – Pani dr inż. Wiesława Załoga,

            kierownik Pracowni Zarządzania Kryzysowego ZBN IOiZ – Pani dr Natalia Moch,

            zespół bezpośrednich wykonawców pod kierunkiem Pana dr. inż. Grzegorza Pokorskiego w składzie: Pan mgr Krzysztof Szwarc i Pani Barbara Siwek,

            studenci kierunku: bezpieczeństwo narodowe rozpoczynający w tym dniu zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem technologii systemów GIS.

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor IOiZ, który powitał przybyłych gości oraz przedstawił przebieg prac i osobistych starań związanych z powstaniem Laboratorium. Podziękował Władzom WAT oraz Dziekanowi WCY za pomoc w powołaniu i w pełnym wyposażeniu Laboratorium z zasobów Wydziału Cybernetyki.

          Uroczystego otwarcia Laboratorium dokonał Dziekan Wydziału Cybernetyki, wyrażając wdzięczność za trud włożony w jego organizację. Jednocześnie wyraził nadzieję, że laboratorium będzie nie tylko miejscem edukacji młodzieży akademickiej, ale również bazą techniczno-technologiczną rozszerzającą możliwości prowadzenia badań naukowych w obszarze nauk społecznych.ch.

          W dalszej kolejności głos zabrał Prorektor ds. Kształcenia, który życzył obecnym studentom oraz kadrze dydaktycznej, aby sprzęt i oprogramowanie zgromadzone w laboratorium umożliwiły wzbogacenie oferty dydaktycznej poprzez możliwość wykorzystania pozyskanej wcześniej wiedzy teoretycznej w praktyce, np. poprzez udział w grach decyzyjnych, przedstawiających rzeczywiste sytuacje kryzysowe. Zadeklarował także swoje poparcie dla kolejnych inicjatyw instytutu mających na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz zaplecza badawczego.

          Na zakończenie uroczystości kierujący pracami związanymi z wyposażeniem i uruchomieniem Laboratorium zaprezentował możliwości laboratorium oraz program pierwszych ćwiczeń laboratoryjnych

Opracowanie

Kierownik Pracowni Zarządzania Kryzysowego ZBN IOiZ

dr Natalia Moch