INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATO Instytucie

Seminaria naukowe

SEMINARIUM NAUKOWE INSTYTUTU ORGANIZACJI i ZARZĄDZANIA

W dniu 21.03.2018 roku, z udziałem Pana płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka prof. WAT, Rektora - Komendanta WAT, odbyło się kolejne, cykliczne Seminarium naukowe IOiZ, tym razem nt. Metodycznych podstaw doskonalenia działalności naukowej pracowników IOiZ oraz badań nad bezpieczeństwem i doskonaleniem procesu dydaktycznego na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe oraz Zarządzanie.

 

1.    Seminarium otworzył dyrektor IOiZ, Pan prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski, który przedstawił główne założenia seminarium, a w szczególności akcentował potrzebę wzmacniania spójności działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Następnie kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w IOiZ Pan prof. dr hab. Bogusław Jagusiak - jako organizator tej edycji zebrania naukowego - przedstawił problemowy plan seminarium.

2.    W pierwszym wystąpieniu, zastępca dyrektora IOiZ ds. naukowych, Pan dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT, wygłosił prelekcję na temat wyników kategoryzacji jednostek naukowych, w tym szczególnie dotyczących pracowników IOiZ. Zaproponował zwiększenie aktywności poziomu publikacyjności oraz zaangażowania pracowników N-D na rzecz pozyskiwania projektów B+R finansowanych na zasadzie umów z podmiotami zewnętrznymi (załącznik – streszczenie wystąpienia).

3.     W drugiej prezentacji nt. Barier metodologicznych w badaniach systemów bezpieczeństwa, Pan prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz omówił istotę ujęcia systemowego i wskazał m. in. na bariery: komunikacyjną, systemową oraz złożoności, niepewności i nieliniowości przedmiotu badań (załącznik – streszczenie wystąpienia).

4.    W trzecim wystąpieniu nt. Założeń metodologicznych do kształtowania programów nauczania w naukach o bezpieczeństwie na WCY WAT, Pan dr hab. Adam Kołodziejczyk, prof. WAT przedstawił podstawowe założenia do kreowania specjalisty w dziedzinie nauk społecznych w otoczeniu cybernetyczno-informatycznym z uwzględnieniem m.in. płaszczyzny: teoretycznej nauk społecznych i praktycznej nauk stosowanych oraz pokrewnych (załącznik – streszczenie wystąpienia).

5.     Głos w dyskusji zabrał rektor – komendant WAT, Pan płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT, a jednocześnie pracownik naukowy IOiZ, który zapewnił, że w najbliższym czasie nastąpi podpisanie porozumień o współpracy WAT z firmą Dron House S.A. oraz OM Poland Sp. z o.o., a ponadto wskazał, aby pracownicy IOiZ publikowali swoje artykuły w Biuletynie WAT. Potwierdził również zasadność kształcenia na WCY WAT kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunkach BN i Zarządzanie z pełnym wykorzystaniem potencjału WCY WAT.

6.    Na zakończenie dyrektor IOiZ, przedstawił wnioski w zakresie wzmocnienia poziomu publikacyjności z zapowiedzią wydania Zasad i zaleceń w zakresie działalności naukowej pracowników IOiZ oraz sukcesywnego uatrakcyjniania i wzbogacania programów nauczania na kierunkach społecznych wynikami interdyscyplinarnych badań na WCY WAT adekwatnie do potrzeb rynku pracy. Zamiary takie silnie wspiera dziekan Wydziału Cybernetyki WAT Pan dr hab. inż. Kazimierz WORWA, prof. WAT, który ze względów służbowych nie mógł uczestniczyć w tej edycji seminarium

Główni prelegenci podczas Seminarium naukowego IOiZ w dniu 21.02.2018.

 

 

Rektor-Komendant WAT

dr hab. Tadeusz

Szczurek, prof. WAT

Dyrektor IOiZ

prof. dr hab. inż.

Piotr Zaskórski

Z-ca Dyrektora IOiZ

ds. Naukowych

dr hab. inż. Gabriel

Nowacki, prof. WAT

prof. dr hab. inż

Piotr Sienkiewicz

Zakład Bezpieczeństwa

Narodowego

dr hab. Adam Kołodziejczyk,

prof. WAT

Zakład BN

 

Sekretarz Seminarium Naukowego IOIZ

dr Natalia Moch

 


 

Informacja o seminarium naukowym w IOIZ w dniu 8.06.2017 r

W dniu 8 czerwca 2017 roku w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Organizacji i Zarządzania odbyło się seminarium, na którym pracownicy naukowo-dydaktyczni z Akademii Marynarki Wojennej zaprezentowali swoje osiągnięcia naukowe. Seminarium było podsumowaniem stażu naukowego realizowanego w IOiZ przez pracowników AMW w dniach od 29 maja do 09 czerwca 2017 roku pod opieką naukową dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT.

Pierwsze wystąpienie zaprezentował kmdr por. dr Artur Cywiński. Przedstawił dane na temat swoich osiągnięć zawodowych i dorobku naukowego, a także zadań realizowanych przez Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Druga część Jego wystąpienia poświęcona została zagadnieniu procedur bezpieczeństwa i przeciwdziałania użyciu improwizowanych urządzeń wybuchowych w miejscach infrastruktury krytycznej.

image-1 image-1


Drugie wystąpienie przedstawił kmdr por. dr Mirosław Chmieliński. Pierwsza część prezentacji poświęcona została osiągnięciom zawodowym i dorobkowi naukowemu prelegenta. W drugiej części natomiast zaprezentowane zostały procedury bezpieczeństwa transportu ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych oraz sprzętu wojskowego.

Po wystąpieniach uczestnicy seminarium dyskutowali i kierowali wiele pytań do prelegentów. Głosy w dyskusji wskazywały m.in. na potrzebę szerszego wykorzystania w procesie kształcenia w zakresie nauk o bezpieczeństwie wiedzy pracowników Wydziału Cybernetyki WAT z obszaru informatyki i badań operacyjnych. Jest to zbieżne z zatwierdzonymi programami kształcenia w WAT i wzorcami organizacyjno-dydaktycznymi w AMW. Na zakończenie seminarium, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego dr hab. Bogusław Jagusiak, prof. WAT - wręczył prelegentom certyfikaty wydane przez dyrektora IOiZ prof. dr. hab. inż. Piotr Zaskórskiego oraz odznaki Wojskowej Akademii Technicznej.


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019