INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATAkredytacja

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

Zakładu Nauk Humanistycznych

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz  

 1. Koncepcja Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego dalszego prowadzenia działań wojennych 1939 roku w oparciu o przedmoście rumuńskie, w: „КАРПАТИ: людина, етнос, цивілізація. THE CARPATHIANS: populace, ethnos, civilization. НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ КАРПАТОЗНАВСТВА”, Івано-Франківськ 2010, nr 2, s. 58-65. Mieszkańcy województwa wołyńskiego wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2011, nr 3, s. 27-42.
 2. Mieszkańcy województwa wołyńskiego wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2011, nr 3, s. 27-42.
 3. Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej w latach 1918-1939. Teoria i praktyka (autorzy: M. Wiśniewska, L. Wyszczelski), „STUDIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO. NACIONAL SECURITY STUDIES”, Warszawa 2011, nr 1, s. 321-331.
 4. Działania opóźniające 10 Brygady Kawalerii w kampanii polskiej 1939 roku, kwartalnik „Bellona” 2014, nr 3, s. 122-142.
 5. Wołyńska Brygada Kawalerii w bitwie pod Mokrą (1 września 1939 roku), kwartalnik „Bellona” 2016, nr 3, s. 63-83.
 6. Ułani przeciwko czołgom. Walka 101 Rezerwowego Pułku Ułanów o Kodziowce 22 września 1939 roku, „Bellona” 2017, nr 2, s. 58-72.
 7. Broń przeciwpancerna Wojska Polskiego w latach 1935-1939, „Niepodległość i Pamięć”, 2017, nr 3, s. 97-124.
 8. Sprawa polska w II wojnie światowej, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego. Numer dedykowany doktorowi Januszowi Gmitrukowi 2018, nr 37, s. 243-262.
 9. Stan bezpieczeństwa wewnętrznego w województwie tarnopolskim (1 stycznia 1939 – 31 sierpnia 1939), „Niepodległość i Pamięć” 2018, nr 3 (63), s. 159-188.

 

dr hab. Marek Adamkiewicz, prof. WAT  

 

 1. Adamkiewicz M., Metodologiczne podłoże bioetyki, „Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej” 2012, T. 13, s. 5-20.
 2. Adamkiewicz M., Stanisława Brzozowskiego koncepcja pracy, „Studia z Filozofii Polskiej” 2014, tom 9, s. 39-58.

dr hab. Krzysztof Sołoducha, prof. WAT

 1. Sołoducha K. (tłum.) Manuel de Landa, Filozofia formy a modelowanie komputerowe, w: „Krytyka Architektury” 2015, Nr 2, s. 18-23.
 2. Sołoducha K., Łowca motyli. Hans Lipps – kilka uwag o biografii, w: „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 2011, vol. 56, s. 199-215.

 

dr hab. Janusz Świniarski, prof. WAT

 1. Świniarski J., Chojnackim Wł, Antropologia bezpieczeństwa w perspektywie barw i cieni, „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne” 1-2 (84-85)/2015, s. 263-282.
 2. Świniarski J., Wpływ zmieniającej się przestrzeni społeczno-kulturowej na aksjologię sił zbrojnych, „Colloquium. Kwartalnik Akademii Marynarki Wojennej im Bohaterów Westerplatte. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych”, Gdynia 2014, s.7-28.
 3. Świniarski J., Pieczywok A., Podstawowe koncepcje wychowania i koncepcje filozofii pedagogiki, „Zeszyty Naukowe AON” 4 (85)/2011, s.183-207.
 4. Świniarski J., Dobro naturalne w perspektywie bezpieczeństwa jako wartości preferowanej we współczesnym świecie, w: „Rocznik politologiczny. Homo Politicus” 2011/1(6), s. 73-90.
 5. Świniarski J., Charakter narodowy Polaków i jego dynamika w czasach ostatnich, „Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie” 2011/32, s. 29-49.

 

dr Beata Czuba  

 1. Czuba B., Emocjonalne uwarunkowania adaptacji zawodowej żołnierzy, Kwartalnik Bellona 2011, Nr 1, s. 115-125.
 2. Czuba B., Radzenie sobie z emocjami (zarządzanie emocjami) przez kobiety żołnierzy, Kwartalnik Bellona 2013, Nr 1, s. 195-213.
 3. Czuba B., Jaworowicz M., Narracje edukacyjne studentów WAT, Kwartalnik Bellona 2013, Nr 2, s. 198-205.
 4. Czuba B., Kompetencje społeczne generałów/admirałów Wojska Polskiego, Kwartalnik Bellona 2014, Nr 1, s. 191-207.
 5. Czuba B., Techniki adaptacji stosowane przez żołnierki  w polskiej armii, Kwartalnik Bellona 2015, Nr 1, s.184-203.
 6. Czuba B., Współpraca Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami proobronnymi w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych Imienia Tadeusza Kościuszki 2015, Nr 4, s. 130-145.
 7. Czuba B., Poczucie koherencji a radzenie sobie ze stresem w organizacji, Humanizacja Pracy 2016, Nr 1, s. 59-76.
 8. Czuba B., Jaworowicz M., Opinie studentów WAT na temat uchodźców w Polsce, Kwartalnik Bellona 2016, Nr 1, s. 157-177.

 

dr Grzegorz Jasiński

 1. Jasiński G., Nowa książka o Powstaniu Warszawskim, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2014, nr 4, s. 138–152.
 2. Jasiński G., Działania Grupy „Kampinos” w Powstaniu Warszawskim, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2016, s. 121–140.

 

dr Adam Ostanek

 1. Ostanek A.A., Lwów, władze wojskowe i cywilne w latach 1921-1939, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2009, nr 1, s. 201-208.
 2. Ostanek A.A., Życie kulturalne i szkolnictwo polskie Lwowa w latach 1921-1939,„Szkice Podlaskie” 2009/2010, nr 17-18, s. 155-174.
 3. Ostanek A.A., Przebieg mobilizacji 1939 roku na terenie Okręgu Korpusu nr VI "Lwów", "Studia z Dziejów Wojskowości" 2013, t. II, s. 205-238.
 4. Ostanek A.A., Dowództwo Okręgu Generalnego „Lwów”, czyli o początkach terenowej administracji wojskowej w Małopolsce Wschodniej (1919-1921), „Historia i Świat” 2014, nr 3, s. 187-209.
 5. Ostanek A.A., Realia prac komisji poborowych na terenie Małopolski Wschodniej w świetle „Sprawozdania z poboru głównego rocznika 1913 Dowódcy Okręgu Korpusu nr VI Lwów” z 1934 roku, „Rocznik Kresowy” 2015, nr 1, s. 131-158.
 6. Ostanek A.A., Пацифікація 1930 рокудіячипротидіяпольськоївладивконтекстібезпекидержавиірегіону, „Історичні та культурологічні студії” 2014-2015, вип. 6-7, c. 133-147.
 7. Ostanek A.A., Życie codzienne żołnierzy garnizonu lwowskiego w okresie międzywojennym, „Przegląd Wschodni” 2016, t. XIV, z. 2 (54), s. 373-422.   

 

dr Joanna K. Skulska

 1. Skulska J.K., Argumenty, diagramy i Araucaria-PL, „Forum Artis Rhetoricae”, Wyd. UW, Warszawa 2010 nr 1-2, (współautorstwo z K. Budzyńską i A. Nowackim), s. 73-95.
 2. Skulska J.K., Dwa rodzaje autorytetu w kształtowaniu etosu pedagoga, w: Społeczno-ekonomiczne wyzwania edukacji, Zeszyty Naukowe Nr 29, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, red. Z. Laudan Warszawa 2010, s. 73-95.
 3. Skulska J.K., Polska Szkoła Argumentacji: Manifest, w: Argumentation. An International Journal on Reasoning, Editor-in-Chief: Frans H. van Eemeren, (electronic version), s. 267-282, 2014, tom 28, nr 3 (współautorstwo), (“Argumentation” – pismo posiadające IF, poz. 1030, 20 pkt., Wydawca: Springer Holandia).
 4. Skulska J.K., Teoria argumentacji Douglasa Waltona w zastosowaniu do badań z zakresu komunikacji politycznej, „Humanities and Social Sciences”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej – Rzeszów (e-ISSN 2300-9918), s. 123-136.

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019