INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATAkredytacja

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

Zakładu Ekonomii

prof. dr hab. Ryszard Ławniczak  

 1. Ławniczak R., The Unseen Power of Public Relations in the Era of Globalization, w: „Proceedings of the 20th International Public Relations Research Symposium BLEDCOM “, 2013, nauki ekonomiczne.
 2. Ławniczak R., National security implications of foreign direct investment within the framework of „reverse globalization, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, WAT, nr 4 (2013), nauki ekonomiczne.
 3. Ławniczak R., Porzucek R., Społeczna nieodpowiedzialność biznesu a kampania odbudowywania wizerunku ( Na przykładzie koncernu BP), „Studia Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,  nauki o zarządzaniu.
 4. Ławniczak R. ,Challenges to the Croatian National Identity within the EU: the Polish perspective “.Medijske Studije”, Vo.4 (2013) 7,  nauki ekonomiczne.

 

dr hab. Janusz Kostecki, prof. WAT

 1. Kostecki J., Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, w: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula  3(49)2016 , Warszawa 2016, ISBN/ISSN: 1733-3156, nauki ekonomiczne.
 2. Kostecki J., Suwerenność ekonomiczna państwa i jej uwarunkowania,. w: Studia Bezpieczeństwa Narodowego 9/2016, Warszawa 2016. ISBN/ISSN: 2082-2677, nauki ekonomiczne.
 3. Kostecki J., Sektor gospodarstw domowych,  w: Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 14/2014, Warszawa 2014, ISBN/ISSN : 2353-2688,  nauki ekonomiczne.

 

dr hab. Henryk Pałaszewski, prof. WAT

 1. Pałaszewski H., Tendencje determinujące rozwój gospodarczy Polski w dobie kryzysu światowego, Nowoczesne Systemy Zarządzania, WAT, Warszawa 2012, nr 7, nauki ekonomiczne.
 2. Pałaszewski H., Tendencje  rozwojowe gospodarki światowej po wielkim kryzysie. "Rocznik Mazowiecki" 2014 t. 36, nauki ekonomiczne.
 3. Pałaszewski H.,  Popytowe czynniki wzrostu gospodarczego, Nowoczesne Systemy Zarządzania, WAT ,Warszawa 2015, nr 10, nauki ekonomiczne.
 4. Pałaszewski H., Rozwój gospodarki polskiej w latach 2007-2014 na tle rozwoju gospodarczego krajów obszaru euro, Nowoczesne Systemy Zarządzania, WAT, Warszawa 2014,   z. 9,  nauki ekonomiczne.

 

dr Leszek Lisiecki

 1. Lisiecki L., Rynek pracy a kryzys finansowy i ekonomiczny, w: Nowoczesne Systemy Zarządzania, nr 6/2011,  nauki ekonomiczne.
 2. Lisiecki L., Ocena elementów potencjału gospodarczo-obronnego Polski i zagrożenia ze strony sąsiadów przed II wojną światową w ujęciu E. Kwiatkowskiego, w: Studia Bezpieczeństwa Narodowego, nr 2/2011,  nauki o bezpieczeństwie, nauki ekonomiczne.​
 3. Lisiecki L., Kucharski K., Źródła finansowania Al – Kaidy, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, zeszyt nr 4, WAT, Warszawa 2013,  nauki ekonomiczne, nauki o bezpieczeństwie.
 4. Lisiecki L., Kucharski K., Anonimowość Bitcoin zagrożeniem bezpieczeństwa, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, zeszyt nr 6,  WAT, Warszawa 2015, , artykuł,  nauki o bezpieczeństwie.
 5. Lisiecki L., Kucharski K., The union router (tor) – zagrożeniem dla bezpieczeństwa globalnego, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, zeszyt nr 10,  WAT, Warszawa 2016,  nauki o bezpieczeństwie.

dr Joanna Antczak

 1. Antczak J. współautor Zdzisław Rapacki, Warsztaty jako nowoczesna forma prowadzenia zajęć na przykładzie symulacji konferencji rozbrojeniowej, WAT Studia Bezpieczeństwa Narodowego Nr 10, Warszawa 2016, nauki społeczne, a w tym: nauki o bezpieczeństwie.
 2. Antczak J.,  Wypadki chemiczne a bezpieczeństwo ekologiczne, w: red. Dziawgo D., Borys G., Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka – etyka - środowisk. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, nauki ekonomiczne.
 3. Antczak J., Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa na przykładzie PCC Intermodal S. A., Logistyka 1/2016, Warszawa 2016, nauki ekonomiczne.
 4. Antczak J., Wykorzystanie modeli dyskryminacyjnych w prognozie upadłości przedsiębiorstwa, Nowoczesne Systemy Zarządzania Zeszyt nr 10, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015,​ nauki społeczne, a w tym: nauki o zarządzaniu.

 

dr Anna Kuczyńska-Cesarz

 1. Kuczyńska-Cesarz A., Koszty pracy na tle kosztów całkowitych w przedsiębior­stwie, Nowoczesne Systemy Zarządzania zeszyt 5, WAT, Warszawa 2010,  nauki ekonomiczne.
 2. Kuczyńska-Cesarz A., Badanie wpływu kosztów pracy na rozwój przedsiębiorstwa, Nowoczesne Systemy Zarządzania zeszyt 6, WAT, Warszawa 2011,  nauki ekonomiczne.
 3. Kuczyńska-Cesarz A., Koszty pracy na przykładzie wybranej organizacji pożytku publicznego, Nowoczesne Systemy Zarządzania zeszyt 7, WAT, Warszawa 2012,  nauki ekonomiczne.
 4. Kuczyńska-Cesarz A., Rola kosztów pracy w ocenie efektywności działalności podmiotu gospodarczego dla potrzeb praktyki zarządzania na przykładzie wybranej organizacji, Nowoczesne Systemy Zarządzania zeszyt 8, WAT, Warszawa 2013,  nauki ekonomiczne.
 5. Kuczyńska-Cesarz A., Oleś M., Analiza wynagrodzeń w gospodarce narodowej w Polsce w latach 2006-2012, Nowoczesne Systemy Zarządzania zeszyt 9, WAT, Warszawa 2014,  nauki ekonomiczne.
 6. Kuczyńska-Cesarz A., Źródła finansowania i kierunki wydatków na zarządzanie kryzysowe w gminie, Nowoczesne Systemy Zarządzania zeszyt 10, WAT, Warszawa 2015, nauki ekonomiczne.
 7. Kuczyńska-Cesarz A., Ocena bezpieczeństwa ekonomicznego rozwoju przedsiębior­stwa z wykorzysta­niem kosztów pracy, Inżynieria bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, nr 1, Warszawa 2016,  nauki ekonomiczne.
 8. Kuczyńska-Cesarz A., Koszty pracy narzędziem do oceny bezpieczeństwa ekonomicznego rozwoju przedsiębiorstwa, Logistyka, nr 1/2016, Poznań 2016,  nauki ekonomiczne.

 

 

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019