INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATSpotkania

Zebranie podsumowująco-inauguracyjne całego stanu osobowego IOiZ


27 września 2018 r. w Instytucie Organizacji i Zarządzania odbyło się spotkanie podsumowująco-inauguracyjne, którego celem było zaprezentowanie ważniejszych efektów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowo-badawczej w roku akademickim 2017/2018, jak również określenie celów, priorytetów i najważniejszych zamierzeń w rozpoczynającym się roku akademickim 2018/2019. W zebraniu, oprócz pracowników IOiZ, wziął udział Prodziekan WCY ds. Kształcenia – dr Henryk Popiel.


 

 

 

Zebranie poprowadził prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski – Dyrektor IOiZ WCY, który powitał przybyłych na spotkanie oraz zaprezentował jego agendę. Poinformował również, że w nowym roku akademickim w Instytucie nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych. Po wielu latach swoją misję kierowania zakładem w IOiZ zakończyli dr hab. Marek Adamkiewicz, prof. WAT – Kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych oraz dr Leszek Lisiecki – Kierownik Zakładu Ekonomii. Zarówno Kierownictwo IOiZ, jak również pracownicy poszczególnych zakładów podziękowali dotychczasowym kierownikom za ogromny trud, wieloletnie zaangażowanie oraz pracę na rzecz zakładów, Instytutu i Wydziału oraz życzyli zdrowia i pomyślności w dalszej pracy naukowo-dydaktycznej. Jednocześnie powołani zostali nowi kierownicy. Stanowisko Kierownika Zakładu Nauk Humanistycznych objął prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, natomiast Kierownika Zakładu Ekonomii – dr hab. Janusz Kostecki, prof. WAT. Na stanowisko Kierownika Pracowni Zarządzania i Bezpieczeństwa powołany został dr inż. Grzegorz Pokorski.

W roku akademickim 2017/2018 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych otrzymał dr Jerzy Stańczyk. Pan Dyrektor IOiZ poinformował, że w związku z powyższym, dr hab. Stańczyk został wyznaczony na stanowisko profesora nadzwyczajnego WAT.

W rozpoczynającym się roku akademickim w IOiZ, pracę rozpocznie troje pracowników naukowo-dydaktycznych: dr Monika Szczerbak, mgr Michał Jurek oraz mgr Marcin Staruch. Dyrekcja Instytutu powitała nowych pracowników w społeczności IOiZ i życzyła im wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Kolejnym punktem zebrania były wystąpienia kadry kierowniczej IOiZ.

Dr Wiesława Załoga, Zastępca Dyrektora IOiZ ds. Kształcenia, zaprezentowała kwestie związane z realizacją pensum przez nauczycieli akademickich w poprzednim roku akademickim, procesem dyplomowania na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie oraz procesem rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

Dr hab. Gabriel Nowacki, prof. WAT, Zastępca Dyrektora IOiZ ds. Naukowych, omówił z kolei kwestie związane z działalnością naukową w Instytucie, w tym zasady publikowania wynikające z wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przedstawił informację o trzech wnioskach złożonych w ramach konkursów: HARMONIA, SONATA BIS i MINIATURA. Ponadto, zaprezentował harmonogram seminariów naukowych w IOiZ na nowy rok akademicki.

Następnie głos zabrali kierownicy poszczególnych zakładów IOiZ, którzy podsumowali działalność podległych im jednostek organizacyjnych. Warto podkreślić, że w mijającym roku akademickim 2017/2018 pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu byli autorami lub współautorami kilku monografii oraz kilkunastu rozdziałów w monografiach, kilkudziesięciu artykułów w punktowanych czasopismach naukowych, a także uczestniczyli w kilkudziesięciu konferencjach naukowych. W mijającym roku akademickim odbyły się również cyklicznie organizowane w Instytucie konferencje: „Systemy bezpieczeństwa w teorii i praktyce”, „Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania” oraz konferencja studencko-doktorancka zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego. Ponadto, poszczególne zakłady współorganizowały szereg innych konferencji naukowych. Ukazały się także kolejne numery periodyków wydawanych przez Instytut: „Nowoczesne Systemy Zarządzania” oraz „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”. Wszyscy kierownicy zakładów zaprezentowali również plany na nowy rok akademicki.

W dalszej kolejności Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT podsumował kolejny rok studiów III stopnia w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie. W mijającym roku akademickim stopień doktora nauk społecznych we wskazanej dyscyplinie uzyskało trzech doktorantów, studiuje na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich 66 osób. Stwierdził także, że nowy rok akademicki przyniesie wiele zmian związanych z wejściem wżycie Ustawy 2.0.

Następnie Kierownik Pracowni Zarządzania i Bezpieczeństwa dr Grzegorz Pokorski zaprezentował możliwości wykorzystania nowego laboratorium w działalności naukowo-dydaktycznej, które zostało ono wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie.

Na zakończenie Dyrektor IOiZ podziękował Wszystkim Pracownikom za działalność na rzecz Instytutu oraz WCY, a szczególnie wyróżniającym się kreatywnością i zaangażowaniem. Podkreślił, że rozpoczynający się Rok Akademicki 2018/2019 będzie czasem szczególnie wytężonej pracy naukowo-dydaktycznej i sformułował priorytetowe cele oraz zamierzenia IOIZ, a w tym:


  1. Realizacja planów nauczania wg dotychczasowych programów dla obu kierunków wg obowiązujących specjalności z silnym wykorzystaniem pracowni/laboratorium zarządzania i bezpieczeństwa,

  2. Wzbogacanie zasobów Pracowni/Laboratorium Zarządzania i Bezpieczeństwa w kierunku oczekiwań rynku pracy (GIS/systemy BI/technologie CC/platforma IoT/Big-Data, Industry 4.0/5.0) i sukcesywnie przechodzić z ćwiczeniami do laboratorium w zakresie poszczególnych przedmiotów (jak w programach nauczania, wykorzystanie pracowników laboratorium) ,

  3. W obszarze dyplomowania – respektować (i rozwijać) wprowadzone w IOiZ WCY WAT– zasady dyplomowania (generowania i doboru tematów prac dyplomowych na różnych poziomach dyplomowania, sposobu opiniowania i oceniania oraz recenzowania i wyróżniania prac, przy czym maksymalna liczba dyplomantów dla promotora to 12, co wynika z rozpiętości skutecznego kierowania),

  4. W obszarze prac B+R – koncentrować się nie tylko na PBS oraz RMN, ale przede wszystkim generować granty (NCBR-NCN) i udział w projektach zewnętrznych,

  5. Seminaria instytutowe i doktoranckie realizować wg dotychczasowych reguł z dążeniem do finalizacji uruchomionych już procesów doktoryzacji,

  6. Podwyższyć publikacyjność jako pochodną doświadczeń z procesów dydaktycznych (w tym dyplomowania, doktoryzacji) oraz wyniki indywidualnych i grupowych badań naukowych (w tym PBS/RMN i projektów grantowych,

  7. Systematyczna ocena pracowników N-D z implikacją wysokości płac jako funkcji publikacyjności i aktywności naukowej oraz dydaktycznej,

  8. Uaktywnić silnie proces hospitacji zajęć (procesem hospitacji obejmować sukcesywnie wszystkich w celu doskonalenia procesu dydaktycznego i uczenia się od innych a także weryfikacji oceny nauczycieli akademickich), przy czym hospitacje mogą być realizowane wg planu i w trybie ad hoc (cel: eliminacja/ograniczanie złej jakości/punktualność/zgodność z programem - obiektywizacja ocen oraz aktywizacja całej kadry kierowniczej i profesorskiej IOIZ) na rzecz systemu kontroli i zapewniania jakości,

  9. Przestrzegać zasad RODO a szczególnie tzw. zasady „czystego” biurka (wdrażane są procedury kontrolne realizacji wymagań RODO).

Cała społeczność Instytutu zobowiązana została do dołożenia wszelkich starań, aby utrzymać wysoki poziom nauczania na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie, jak również na studiach III stopnia oraz studiach podyplomowych. W nowym roku akademickim kontynuowane będą naukowe seminaria instytutowe, seminaria doktoranckie. Zaplanowane zostały także kolejne edycje cyklicznych konferencji naukowych oraz wydanie kilku monografii naukowych. Dyrektor Instytutu podkreślił, że nowy rok akademicki to również czas wytężonej pracy związanej z dostosowanej WAT do wymagań i założeń nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Stąd też wskazał na potrzebę kreowania procesów restrukturyzacji w interesie pracowników IOiZ (min. strat – max. korzyści dla Nauczycieli Akademickich). Na tym tle przedstawił cztery warianty możliwych scenariuszy przekształceń organizacyjnych z założeniem konsolidacji kompetencji i klarowności zakresu odpowiedzialności w kształceniu i badaniach w obszarze nauk społecznych oraz z akcentem na silny związek nauk o zarządzaniu i bezpieczeństwie z obszarem informatyki.

W podsumowaniu spotkania zabrał głos Prodziekan WCY ds. Kształcenia – Pan dr Henryk Popiel, który potwierdził zasadność priorytetów przedstawionych przez Dyrektora IOiZ i zaapelował o spójność całej społeczności IOiZ w celu zapewnienia realizacji planowanych zamierzeń, szczególnie restrukturyzacyjnych. Dyrektor IOiZ dziękując pracownikom IOiZ za przybycie - życzył wszelkiej pomyślności w działalności naukowo-dydaktycznej w roku akademickim 2018/2019.

                                                                                                                                           Opracowanie

dr Natalia Moch


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019