INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATAkredytacja

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego


dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT - artykuły Web of Science

dr hab. Bogusław Jagusiak, prof. WAT  

 1. B. Jagusiak, A. Warchał, AMERYKAŃSKA I EUROPEJSKA AGENDA  BEZPIECZEŃSTWA ZA PREZYDENTURY BARACKA OBAMY A PERSPEKTYWA DOKTRYNY, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2016, ISSN: 2082 2677.
 2. B. Jagusiak, Bariery i szanse rozwoju bezpieczeństwa socjalnego w Unii Europejskiej w warunkach pokryzysowych, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2014, ISSN: 2082 2677.
 3. B. Jagusiak, Polska jako aktor międzynarodowej współpracy przeciwko terroryzmowi, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2012, ISSN: 2082 2677.
 4. B. Jagusiak, Związki zawodowe wobec nowych wyzwań w Unii Europejskiej, „Politeja”, Kraków 2008, ISSN: 1733-6716.
 5. B. Jagusiak, Związki zawodowe a rynek pracy w Unii Europejskiej, Poznań 2010, ISSN: 1426-8876.
 6. B. Jagusiak, Wpływ zagrożeń terrorystycznych na bezpieczeństwo międzynarodowe, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Nr 1, Warszawa 2011, ISSN: 2082-2677.
 7. B. Jagusiak (i inni), Związki zawodowe wobec procesu transformacji systemowej w Polsce, „Studia i prace kolegium ekonomiczno-społecznego”,  Kraków 2010, ISSN: 978-83-7252-484-3.
 8. B. Jagusiak, Bezpieczeństwo społeczne - płaszczyzną bezpieczeństwa państwa, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2009.
 9. B. Jagusiak, Perspektywy przystąpienia Polski do Unii Gospodarczo – Walutowej, „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej”, WAT, 2005.

dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT

 1. G. Nowacki, Transformacja struktur operacji psychologicznych Stanów Zjednoczonych spowodowana nowymi zagrożeniami bezpieczeństwa międzynarodowego, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2016, ISSN: 2082-2677.
 2. G. Nowacki, Paneuropejski Korytarz Transportowy nr 2 i potencjał rozwojowy gmin Mazowsza, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” Nr 12/2016, Radom 2016, ISSN: 1509-5878.
 3. G. Nowacki, Propozycja zwiększenia pracy przewozowej w transporcie drogowym, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” Nr 12/2016, Radom 2016, ISSN: 1509-5878.
 4. G. Nowacki, Wybrane problemy warunków realizacji przemieszczania osób, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, Nr 12/2016, Radom 2016, ISSN: 1509-5878.
 5. G. Nowacki, Ocena wybranych przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, Nr 11/2016, Radom 2016, ISSN: 1509-5878.
 6. G. Nowacki, Miasto, element systemu transportowego kraju, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, Nr 10/2016, Radom 2016, ISSN: 1509-5878.
 7. G. Nowacki, Polityka międzynarodowa w zakresie zwalczania terroryzmu lotniczego w odniesieniu do portów i linii lotniczych, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, Nr 10/2016, Radom 2016, ISSN: 1509-5878.
 8. G. Nowacki, Projekt struktury funkcjonalnej systemu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, Nr 10/2016, Radom 2016, ISSN: 1509-5878.
 9. G. Nowacki, Wpływ transportu drogowego na środowisko naturalne człowieka i zagrożenia występujące w transporcie drogowym rzeczy, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, Nr 6/2016, Radom 2016, ISSN: 1509-5878.
 10. G. Nowacki, Dangerous Goods Transport Problems in the European Union and Poland, „TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation”, Vol 10 No1, 2016, ISSN: 2083-6473.

dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT

 1. J. Zalewski, Polska w Afganistanie – doświadczenia i wnioski dla polityki bezpieczeństwa, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2014, ISSN: 2082-2677.
 2. J. Zalewski, Co dalej z obywatelskim modelem służby wojskowej w Polsce?, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2015, ISSN: 2082-2677.
 3. J. Zalewski, Kryzys europejskiego modelu bezpieczeństwa wewnętrznego. Co dalej ze spójnością tego bezpieczeństwa?, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2015, ISSN: 2082-2677.
 4. J. Zalewski, Wpływ policyjnego zarządzania biedą na bezpieczeństwo socjalne. Utopia neoliberalnej technologii kształtowania zachowań społecznych, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2015, ISSN: 2082-2677.
 5. J. Zalewski, INTOKSYKACJA PSYCHOLOGICZNO-INFORMACYJNA GŁÓWNYM ELEMENTEM WOJNY INFORMACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ FEDERACJĘ ROSYJSKĄ, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2016, ISSN: 2082-2677.
 6. J. Zalewski, CZY WIELKA ZMIANA GEOKULTUROWA GROZI WOJNĄ?, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2016, ISSN: 2082-2677.

dr Włodzimierz Gocalski   

 1. W. Gocalski, Migracje po Polsku, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2007.
 2. W. Gocalski, Wybrane aspekty polityki migracyjnej, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2008.
 3. W. Gocalski, Procesy migracyjne jako źródło szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2009.
 4. W. Gocalski, Swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej, „Nowoczesne systemy zarządzania”, Warszawa 2010, ISSN: 1896-9380.
 5. W. Gocalski, Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne Polski w programach liberalnych i konserwatywnych partii w latach 90-tych XX w, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2014, ISSN: 2082-2677.

dr Małgorzata Jaroszyńska  

 1. M. Jaroszyńska, ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE WOBEC NIEKONTROLOWANEJ PROLIFERACJI BRONI, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Nr. 2, Warszawa 2011.
 2. M. Jaroszyńska, D. Dymkowski, Teoria wojny ekonomicznej, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2015, ISSN: 2082-2677.
 3. M. Jaroszyńska, D. Dymkowski, Generacje wojny gospodarczej, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2016, ISSN: 2082-2677.
 4. M. Jaroszyńska, D. Dymkowski, Generacje wojny gospodarczej, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2015, ISSN: 2082-2677.

dr Tomasz Kamiński

 1. T. Kamiński, Przemyt zabytków jako nadużycie statusu poczty dyplomatycznej, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Nr 5, Warszawa 2014, ISSN: 2082-2677.
 2. T. Kamiński, Skanowanie i inne nieinwazyjne środki kontroli poczty dyplomatycznej w świetle prawa międzynarodowego, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2011, ISSN: 2082-2677.
 3. T. Kamiński, Ratyfikacja umów międzynarodowych w świetle uregulowań Konstytucji RP z 1997 roku - aspekty prawnomiędzynarodowe, „Ratyfikacja umów międzynarodowych w świetle uregulowań Konstytucji RP z 1997 roku - aspekty prawnomiędzynarodowe”, Kraków 2010, ISSN 1899-6205.
 4. T. Kamiński, Samowykonalność umów międzynarodowych w orzecznictwie sądów polskich na przykładzie art. 33 TRIPS, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2008.

dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

 1. G. Kostrzewa-Zorbas , Building a System of Civil Airports for National Security: The Warsaw/Modlin Airport in the Warsaw Metropolitan Area, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2013, ISSN: 2082 2677.
 2. G. Kostrzewa-Zorbas, NATO in the New Strategic Environment: Cyber Attacks Now Covered by Article 5 of the North Atlantic Treaty, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2014, ISSN 2082 2677.

dr Natalia Moch

 1. N. Moch, M. Moch, Administracja wojskowa na ziemiach polskich pod zaborami, „Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty Naukowe Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON” nr 2 (6)/ 2015.
 2. N. Moch, M. Moch, Administracja wojskowa od powstania państwa polskiego do upadku I Rzeczpospolitej, „Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty Naukowe Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON” nr 1 (5)/2015.
 3. N. Moch, Kompetencyjne aspekty kierowania bezpieczeństwem narodowym przez organy władzy ustawodawczej w stanie wojennym, „Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty Naukowe Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON” nr 4 (4)/2014.
 4. N. Moch, Planowanie i organizowanie zadań obronnych w Narodowym Centrum Krwi, „Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty Naukowe Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON” nr 2 (2)/2014.
 5. N. Moch, M. Moch, Ochrona ludności cywilnej jako podstawowy element międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, „Studia Prawnicze i Administracyjne”  nr 2 (6)/2013.
 6. N. Moch, Identyfikacja niemilitarnej sytuacji kryzysowej [w:] Organizacja wsparcia wojskowego władz cywilnych i społeczeństwa w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych, red. G. Sobolewski, „Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej” nr 4(72)/2012.
 7. N. Moch, Wpływ profesjonalizacji SZ RP, [w:] Organizacja wsparcia wojskowego władz cywilnych i społeczeństwa w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych, red. G. Sobolewski, „Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej” nr 4(72)/2012.

dr Jerzy Stańczyk

 1. J. Stańczyk, Konstruktywistyczne wartości poznawcze bezpieczeństwa, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2014, ISSN 2082-2677.
 2. J. Stańczyk, Środowisko bezpieczeństwa państwa w ujęciu strategicznym, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2015, ISBN/ISSN: 2082-2677.

dr Justyna Stochaj

 1. J. Stochaj, J. Wyszecka, Własna działalność gospodarcza dla młodych przedsiębiorców [w:] M. Piotrowska-Trybull (red.),  Sytuacja młodzieży na rynku pracy, Akademia Obrony Narodowej,  Warszawa 2014.
 2. J. Stochaj, Ośrodki Aktywizacji Zawodowej jako element otoczenia jednostek wojskowych [w:] M. Piotrowska-Trubull (red.), Relacje jednostki wojskowej z otoczeniem lokalnym, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013.
 3. J. Stochaj, Operating conditions of bodies authorised to grant reconversional help [w:] W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (red.), Public Management 2013. Challenges and dilemmas of managing public organizations, volume III, Warszawa 2013.
 4. J. Stochaj, Ł. Roman, Wybrane metody teoretyczne w naukach społecznych i ich zastosowanie [w:] A. Czupryński (red.), Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Nr 2(6)/2013, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013.
 5. J. Stochaj, Risks associated with activity of transnational corporations [w:] New Trends in National Security, Published by University of Defence in Brno, Czech Republic 2012, ss. 9,
 6. J. Stochaj, Biznesplan jako podstawowe narzędzie umożliwiające samozatrudnienie [w:] S. Sirko, M. Piotrowska-Trybull (red.), Procesy personalne w organizacjach publicznych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012.
 7. J. Stochaj, Zarządzanie i obronność – próba wskazania zależności [w:] A. Czupryński (red.), Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Nr 2/2012, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012.
 8. J. Stochaj, Działalność korporacji transnarodowych i związane z nimi zagrożenia [w:] A. Czupryński (red.), Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Nr 3/2012, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012.
 9. J. Stochaj, M. Piotrowska-Trybull, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako czynnik wspierający zarządzanie wiedzą w regionie [w:] K. Graczyk, M. Piotrowska-Trybull, S. Sirko (red.) Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Teoria i praktyka, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa 2010.

dr Andrzej Strychalski

 1. A. Strychalski, Umowy stosowane w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2007.
 2. A. Strychalski, Podstawy prawne stosowania klauzuli konkurencyjnej w umowie o pracę, w czasie trwania stosunku pracy oraz po jego zakończeniu, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2008.
 3. A. Strychalski, Zasady ochrony jeńców wojennych, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2009.
 4. A. Strychalski (i inni), Zasady użycia jednostek polskich Sił Zbrojnych w misjach poza granicami państwa na przykładzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” Warszawa 2011.
 5. A. Strychalski, Zadania Sił Zbrojnych RP w systemie obronnym państwa, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2012.
 6. A. Strychalski, Ograniczenie prawa stosowania represaliów w konfliktach zbrojnych, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2014, ISSN: 20822677.
 7. A. Strychalski, Kodyfikacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych a stan zobowiązań traktatowych RP, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2015, ISSN: 2082-2676.

dr Wiesław Śmiałek

 1. W. Śmiałek (i inni), TRAKTATOWE PODSTAWY UDZIAŁU POLSKI W MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKACH WOJSKOWYCH, „Zeszyty naukowe Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Artes Liberales”, Warszawa 2010.
 2. W. Śmiałek (i inni), POBYT WOJSK OBCYCH NA TERYTORIUM POLSKI, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej”, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010, ISSN 0867-2245.

dr Arnold Warchał

 1. A. Warchał, Władza jako zarządzanie politycznym ekstremizmem, 2007.
 2. A. Warchał (i inni), Philosophical Perspective on Engeneering and Politics, „IDEAS”, Warszawa 2010, ISSN: 978-83-931190-04.
 3. A. Warchał, Philosophy of some legal and political aspects of the reserve forces in NATO Alliance, „Studia bezpieczeństwa międzynarodowego”, nr 1, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2011.
 4. A. Warchał, David Rothkopf, Superklasa. Kto rządzi światem? „Studia bezpieczeństwa międzynarodowego”, nr 1, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2011.
 5. A. Warchał, The Socio-Political Security of Poland In 1990 s In Political Party Programs of the Polish Peasants Party (PSL) and the Confederation of Independent Poland (KPN) (Społeczno-polityczne bezpieczeństwo polski w latach 1990 w programach Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji Polski Niepodległej), „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2015, ISSN: 2082-2677.
 6. A. Warchał, Dangers To State Security: Deception An Exemplification Based On Contemporary Open Sources (Zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa: dywersja – egzemplifikacja w oparciu o współczesne źródła otwarte), „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2015, ISSN: 2082-2677.
 7. A. Warchał (i inni), Dangers To State Security: Deception – An Exemplification Based On Contemporary Open Sources (Zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa: dywersja – egzemplifikacja w oparciu o współczesne źródła otwarte), Warszawa 2016, ISSN: 2082-2677.
 8. A. Warchał, B. Jagusiak, AMERYKAŃSKA I EUROPEJSKA AGENDA BEZPIECZEŃSTWA ZA PREZYDENTURY BARACKA OBAMY A PERSPEKTYWA DOKTRYNY, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2016, ISSN: 2082 2677.

mgr Krzysztof Szwarc

 1. K. Szwarc, ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA JAKO PRZEDMIOT ZARZĄDZANIA, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Numer 10, WAT, Warszawa 2016, ISSN: 2082-2677.
 2. K. Szwarc, BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W ORGANZIACJI TYPU „PODMIOT PUBLICZNY” „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Numer 8, WAT, Warszawa 2015 ISSN: 2082-2677.
 3. K. Szwarc, UWARUNKOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Numer 5, WAT, Warszawa 2014 ISSN: 2082-2677.
 4. P. Zaskórski, K. Szwarc, BEZPIECZEŃSTWO ZASOBÓW INFORMACYJNYCH W KONTEKŚCIE INFORMATYCZNYCH TECHNOLOGII ZARZĄDZANIA, „Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki”, Zeszyt 9, WWSI, Warszawa 2013 ISSN: 1896-396X.
 5. K. Szwarc, P. Zaskórski, IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ DLA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA ORGANIZACJI, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Numer 3, WAT, Warszawa 2012 ISSN: 2082-2677.
 6. P. Zaskórski, K. Szwarc, EWALUACJA PROCESÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE W ASPEKCIE STRATEGII REENGINEERINGU, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Tom 7, WAT, Warszawa 2012  ISSN: 1896-9380.
 7. K. Szwarc, P. Zaskórski, SIX SIGMA CONCEPT AS A COMPREHENSIVE TAKE ON QUALITY,  „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Tom 6, WAT, Warszawa 2011 ISSN: 1896-9380.

prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski

 1. P. Zaskórski, D. Żbik, Monitorowanie zagrożeń z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Nr 9/2016, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2016, ISBN/ISSN: 2082-2677.
 2. P. Zaskórski, W. Zaskórski, Integracja i bezpieczeństwo systemów logistycznych w środowisku rozproszonym, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, Zeszyt nr 5, 2016, ISBN/ISSN:  1231-2037.
 3. P. Zaskórski, P. Warszewski, Model zarządzania procesowego w doskonaleniu systemów logistycznych, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, Zeszyt nr 5 2015, ISBN/ISSN:  1231-2037.
 4. P. Zaskórski., W. Zaskórski, Strategia kreowania infrastruktury teleinformatycznej systemów dowodzenia SZRP i zarządzania kryzysowego, Cz. I. Identyfikacja wzorców i standardów rozwiązań, „Kwartalnik BELLONA”  nr 2/2015 (681), ISBN/ISSN:  1897-7065.
 5. P. Zaskórski, W. Zaskórski, Strategia kreowania infrastruktury teleinformatycznej systemów dowodzenia SZRP i zarządzania kryzysowego. Cz. II Koncepcja rozwiązań docelowych, „Kwartalnik BELLONA”  nr 3/2015 (682), ISBN/ISSN:  1897-7065.
 6. M. Maleszak, P. Zaskórski, Systems and models of artificial intelligence in the management of modern organisations, “Information systems in management”, Vol. 4 2015 No. 4 Quarterly, ISBN/ISSN:  2084-5537.
 7. P. Zaskórski, Ł. Kamiński, W. Zaskórski, Ewaluacja jakości w zarządzaniu projektami, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” nr 10, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2015, ISBN/ISSN:  1896-9380.
 8. J. Woźniak, P. Zaskórski, Bezpieczeństwo struktur rozproszonych w sytuacjach kryzysowych, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Zeszyt 4, 2013, ISSN: 2082-2677.
 9. P. Zaskórski, Ł. Tomaszewski, Strategia zarządzania logistyką w aspekcie bezpieczeństwa systemowego, „Systemy Logistyczne Wojsk”, 2013, ISSN 1508-5430.
 10. J. Woźniak, P. Zaskórski, Security Management in the H-H Type of the
  Organizational Structures
  , “Information Systems in Management”, Vol. 3, No. 1, ISSN 2084-5537.
 11. P. Zaskórski, W. Zaskórski, K. Lipner, Communication management in projects, „Nowoczesne  Systemy  Zarządzania”, WAT 2014.
 12. P. Zaskórski, K. Szwarc, Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych determinantą informatycznych technologii zarządzania, „Zeszyty Naukowe Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatyki”, 2013, ISSN 1896-396X.
 13. P. Zaskórski: Wirtualizacja organizacji w „chmurze” obliczeniowej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo ORGMASZ, Nr 3/2012, Warszawa 2012.
 14. G. Pokorski, P. Zaskórski, Identyfikacja obiektów geoprzestrzennych w systemach reagowania kryzysowego, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uwarunkowania Bezpieczeństwa Polski”. Polityczne, ekonomiczne, społeczne i militarne uwarunkowania bezpieczeństwa, Chlewiska  2012.
 15. P. Skopiński, P. Zaskórski, CRM as integration environment of the process organization, Federated Conference on Computer Science and Information Systems/ FedCSIS. “Informatyka Ekonomiczna” Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław 2012. 

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019