INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATAktualności

AKTUALNOŚCINowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania 2019Szanowni Państwo! Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2019 roku w Warszawie w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. Sala Konferencyjna w budynku „Biblioteka Główna WAT”, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19, 00-908 Warszawa Tematyka Konferencji dedykowana jest koncepcjom zarządzania w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej w sektorze publicznym, społecznym i biznesowym. Celem organizatorów tegorocznej konferencji naukowej jest stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń, dyskusji, prezentacji wyników badań oraz rozwiązań, nad wyzwaniami i tendencjami w obszarze zarządzania w różnych sektorach przemysłowych z wykorzystaniem inteligentnych technologii informatycznych i upowszechnieniem cyfrowych procesów w zarządzaniu. Miło nam również poinformować, iż jest to już IX edycja konferencji. W imieniu komitetu organizacyjnego dr inż. Zdzisław Wojciechowski


Konferencja Naukowa Systemy Bezpieczeństwa w teorii i praktyce 12-14 czerwca 2019 r.


image-1
image-1
image-1


   SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

KONFERENCJA NAUKOWA INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGOSYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA W TEORII I PRAKTYCE

STRUKTURY I ICH FUNKCJONOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Całkowity koszt konferencji - 560 zł‚

   RAMOWY PLAN KONFERENCJI

Międzynarodowa Konferencja Naukowa TST 2019


W dniach od 26 lutego do 2 marca 2019 roku, w Jaworzu k. Bielska Białej odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa TST (Transport Systems Telematics), zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu oraz Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk.


image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1

Współpracujące instytucje:

- Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,

- Stowarzyszenie InĹĽynierĂłw i TechnikĂłw Komunikacji RP,

- Stowarzyszenie ElektrykĂłw Polskich,

- Stowarzyszenie ITS Polska,

- ERTICO ITS Europe,

- Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach,

- Generalna Dyrekcja DrĂłg Krajowych i Autostrad,

- Instytut Kolejnictwa,

- Instytut Transportu Samochodowego.

Współpracujące uczelnie:

- Akademia Morska w Gdyni ,

- Akademia Morska w Szczecinie,

- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej,

- Politechnika Warszawska,

- Politechnika Wrocławska,

- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

- Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,

- Uniwersytet Łódzki,

- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,

- Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach,

- Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH

- UNESCO.

Celem konferencji TST była wymiana doświadczeń i zapoznanie się z najnowszymi technologiami i kierunkami rozwoju inteligentnych systemów transportowych (ITS) w obszarze infrastruktury wszystkich rodzajów transportu.

Panele tematyczne konferencji:

- Strategie wprowadzania rozwiązań telematyki transportu,

- Ekonomia i polityka transportowa,

- Inteligentne systemy transportowe i ich architektura

- Systemy sterowania i zarzÄ…dzania w transporcie,

- Usługi telepatyczne,

- Wyposażenie pojazdów w środki telematyki,

- Bezpieczeństwo systemów telematyki transportu.

W trakcie konferencji odbył się wyjazd do Ostravy (Republika Czeska), zwiedzanie dawnej Huty Vitkovice (wizyta we wnętrzu wielkiego pieca) oraz Muzeum Techniki i Centrum Nauki.

Z ramienia Instytutu Organizacji i Zarządzania WCY WAT w konferencji udział wzięli oraz wygłosili referaty:

- dr hab. inĹĽ. Gabriel Nowacki, prof. WAT, The vehicle fleet monitoring and personnel management system,

- mgr Karolina Jaworska, doktorantka, The Safety Management System of Rail Transport,

- mgr Rafał Kopczewski, doktorant, Modern technology application for the road transport of dangerous goods.

Konferencja umożliwiła wskazanie nowych obszarów badawczych, integrację środowiska akademickiego i przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz dyskusję nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach wskazanych wcześniej obszarów tematycznych.

Opracowanie:

dr Natalia Mochimage-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1

SZKOŁA LOGISTYKI - WYRÓŻNIENIA DLA DOKTORANTÓW


W dniach od 8 do 11 stycznia 2019 roku, w Centrum Kongresowym i Rekreacji Orle Gniazdo, w Szczyrku, odbyła się konferencja naukowa - Szkoła Logistyki.


image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1

 

 

 


Konferencję zorganizował Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego w Radomiu pod przewodnictwem dr hab. inż. Andrzeja Krzyszkowskiego, prof. UTH. Współorganizatorami konferencji były:

- OkrÄ™ gowe WOPR w Radomiu,
- Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej,
- Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dę blinie,
- Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego,
- Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach,
- Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy,
- Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony PrzeciwpoĹĽarowej w JĂłzefowie,
- Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w SulejĂłwku,
- Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Społecznej Akademii Nauk, w Warszawie,
- OkrÄ™ gowa Izba Lekarska w Warszawie,
- Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie.

Celem konferencji była wymiana doŚwiadczeń, poglądów oraz wyników badań dotyczących logistyki, prezentacja aplikacyjnego wykorzystania nowych metod badawczych oraz innowacyjnych rozwiązań w logistyce, standaryzacja, metody i narzę dzia wykorzystywane w logistyce.

W konferencji udział wzię li pracownicy naukowi uczelni, przedstawiciele biznesu oraz instytucji logistycznych, służby ratownicze oraz mundurowe.

Obrady odbywały się w nastę pujących sekcjach tematycznych:

1. Kształcenie w zakresie logistyki, dorobek oŚrodków naukowych,
2. Teoria i nowe metody w logistyce.
3. Zastosowania metod i narzÄ™ dzi logistycznych.
4. Technika w logistyce.
5. Nowe obszary logistyki.
6. Logistyka społeczna.
7. Logistyka transportu.
8. Badania młodych naukowców w logistyce.
9. Logistyka w służbie zdrowia.
10. Logistyka w zarządzaniu i służbach mundurowych.

Z ramienia Wojskowej Akademii Technicznej udział w konferencji wzię li:

- dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT, który przewodniczył sesji Logistyka transportu oraz wspólnie z Prezesem OM Poland, Pawłem Masikowskim, wygłosił referat: Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych,
- mgr Rafał Kopczewski, przedstawił referat: Ocena stanu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, za który uzyskał pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorancką,
- mgr Karolina Jaworska, wygłosiła referat: Transport kolejowy w systemie logistycznym RP, za który uzyskała trzecie miejsce,
- mgr Justyna Bielecka, przedstawiła referat: Wsparcie wojskowe w sytuacjach kryzysowych, za który uzyskała wyróżnienie.

                                                                                                                                           Opracowanie

dr Natalia Moch


NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA


W dniach 6-7 grudnia 2018 roku, w murach WAT, odbyła się VIII konferencja naukowa pt. "Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania".


image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1

 

 

 


Konferencję zorganizował Zakład Inżynierii Zarządzania, Instytutu Organizacji i Zarządzania, Wydziału Cybernetyki WAT pod przewodnictwem dr Wiesławy Załogi, zastę pcy dyrektora ds. kształcenia IOiZ.

Tegoroczne obrady odbywały się pod wiodącym hasłem: "Zarzadzanie 4.0 - współczesne trendy w sektorze publicznym, społecznym i biznesowym. Honorowy patronat nad konferencją obję li: JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT, oraz Dziekan Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował "Głos Akademicki".

Współorganizatorami tegorocznej konferencji były: Warszawski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Escola Superior De Tecnologia E Gestóo School of Management and Technology of Felgueiras, Porto Polytechnic.

W konferencji uczestniczyli przedstawicieli Świata nauki z oŚrodków akademickich całej Polski, jak również z zagranicy oraz przedstawiciele biznesu. GoŚcie zagraniczni reprezentowali National Defense University (USA), ADRBI (Rumunia), Escola Superior De Tecnologia E Gestóo School of Management and Technology of Felgueiras, Porto Polytechnic (Portugalia).

Celem konferencji była wymiana poglądów i doŚwiadczeń, prezentacja wyników badań oraz rozwiązań, które prowadzą w kierunku współczesnych trendów zarządzania w nowoczesnych organizacjach oraz implementacji nowoczesnych technologii.

Konferencję uroczyŚcie otworzył Kanclerz Wojskowej Akademii Technicznej Pan Adam Wronecki. Po uroczystym otwarciu, głos zabrali: dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski, prodziekan ds. Kształcenia dr Henryk Popiel oraz kierownik Zakładu Inżynierii Zarządzania dr Wiesław Gonciarski.

Obrady otworzył dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT, wystąpieniem pt. "Informatyczne wsparcie procesów zarzadzania informacją".

Obrady, rozpoczę to pierwszą sesją plenarną, która dotyczyła dylematów współczesnego zarządzania. Sesję poprowadzili prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski (WAT) oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek (Politechnika Warszawska).

Drugiej sesji plenarnej towarzyszyły rozważania poŚwię cone innowacjom w organizacji. Obradom przewodniczyli prof. dr hab. Stanisław Brzeziński (Politechnika Czę stochowska, TNOiK) oraz dr Celina Sołek - Borowska (WAT).

Trzecia sesja plenarna koncentrowała się na problematyce dotyczącej technologii informatycznych w zarządzaniu. Przewodniczyli jej prof. dr hab. Urszula Ornarowicz (SGH w Warszawie), dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski, prof. WAT, prof. dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej) oraz dr inż. Zdzisław Wojciechowski (WAT).

Pierwszy dzień konferencji uŚwietnił wystę p Chóru Akademickiego WAT oraz uroczysta kolacja.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się sesją plenarną pt. "Zarzadzanie w organizacjach publicznych", której przewodniczyli prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki (SGH w Warszawie) oraz dr Kazimierz Piotrkowski (WAT). Dyskusja w sesji uwzglę dniała m.in. problematykę dotyczącą roli audytu w zarządzaniu, prawnych uwarunkowań zarządzania finansami jednostkach samorządu terytorialnego, zmian organizacyjno-prawnych oraz społecznej odpowiedzialnoŚci organizacji.

W ramach przedsię wzię cia konferencji z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli doktoranci i studenci WAT oraz zaprzyjaĹşnionych oŚrodków naukowych takich jak: Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz Politechniki Czę stochowskiej.

Sesji plenarnej Doktorantów przewodniczył prof. dr hab. inż. Janusz Rybiński (WAT) oraz dr Wiesław Gonciarski (WAT). Sesja skupiała się wokół zagadnień dotyczących mię dzy innymi cyfryzacji i automatyzacji w zarzadzaniu organizacją, zarzadzania ryzykiem oraz jakże istotnego problemu w dzisiejszych czasach zarządzania danymi w systemach wspomagających zarządzanie w organizacji.

Konferencję zamykała sesja plenarna studentów poŚwię cona specyfice zarządzania w sektorze publicznym. Sesji przewodniczyli prof. dr hab. Bogusław Jagusiak (WAT) i dr Marta Miszczak (WAT). Poruszane były w niej m.in. zagadnienia dotyczące innowacyjnoŚci przedsię biorstw, zarządzania procesem ryzyka oraz wyzwań menedżerskich w procesie zarządzania w XXI wieku.

W konferencji aktywnie brali udział studenci WAT z koła naukowego studentów "Strategia" wspierając organizację przedsię wzię cia.

Zakład Inżynierii Zarządzania IOiZ Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zaprasza na kolejną konferencję , która odbę dzie się w grudniu 2019 r.

                                                                                                                                           Opracowanie

dr Natalia Moch


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019