INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATAktualności

AKTUALNOŚCI


SZKOŁA LOGISTYKI – WYRÓŻNIENIA DLA DOKTORANTÓW


W dniach od 8 do 11 stycznia 2019 roku, w Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, w Szczyrku, odbyła się konferencja naukowa - Szkoła Logistyki.


image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1

 

 

 


Konferencję zorganizował Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu pod przewodnictwem dr hab. inż. Andrzeja Krzyszkowskiego, prof. UTH. Współorganizatorami konferencji były:

– Okręgowe WOPR w Radomiu,
– Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej,
– Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie,
– Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego,
– Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach,
– Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy,
– Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie,
– Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku,
– Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Społecznej Akademii Nauk, w Warszawie,
– Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie,
– Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń, poglądów oraz wyników badań dotyczących logistyki, prezentacja aplikacyjnego wykorzystania nowych metod badawczych oraz innowacyjnych rozwiązań w logistyce, standaryzacja, metody i narzędzia wykorzystywane w logistyce.

W konferencji udział wzięli pracownicy naukowi uczelni, przedstawiciele biznesu oraz instytucji logistycznych, służby ratownicze oraz mundurowe.

Obrady odbywały się w następujących sekcjach tematycznych:

1. Kształcenie w zakresie logistyki, dorobek ośrodków naukowych,
2. Teoria i nowe metody w logistyce.
3. Zastosowania metod i narzędzi logistycznych.
4. Technika w logistyce.
5. Nowe obszary logistyki.
6. Logistyka społeczna.
7. Logistyka transportu.
8. Badania młodych naukowców w logistyce.
9. Logistyka w służbie zdrowia.
10. Logistyka w zarządzaniu i służbach mundurowych.

Z ramienia Wojskowej Akademii Technicznej udział w konferencji wzięli:

– dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT, który przewodniczył sesji Logistyka transportu oraz wspólnie z Prezesem OM Poland, Pawłem Masikowskim, wygłosił referat: Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych,
– mgr Rafał Kopczewski, przedstawił referat: Ocena stanu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, za który uzyskał pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorancką,
– mgr Karolina Jaworska, wygłosiła referat: Transport kolejowy w systemie logistycznym RP, za który uzyskała trzecie miejsce,
– mgr Justyna Bielecka, przedstawiła referat: Wsparcie wojskowe w sytuacjach kryzysowych, za który uzyskała wyróżnienie.

                                                                                                                                           Opracowanie

dr Natalia Moch


NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA


W dniach 6-7 grudnia 2018 roku, w murach WAT, odbyła się VIII konferencja naukowa pt. „Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania”.


image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1

 

 

 


Konferencję zorganizował Zakład Inżynierii Zarządzania, Instytutu Organizacji i Zarządzania, Wydziału Cybernetyki WAT pod przewodnictwem dr Wiesławy Załogi, zastępcy dyrektora ds. kształcenia IOiZ.

Tegoroczne obrady odbywały się pod wiodącym hasłem: „Zarzadzanie 4.0 – współczesne trendy w sektorze publicznym, społecznym i biznesowym. Honorowy patronat nad konferencją objęli: JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT, oraz Dziekan Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował „Głos Akademicki”.

Współorganizatorami tegorocznej konferencji były: Warszawski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Escola Superior De Tecnologia E Gestão School of Management and Technology of Felgueiras, Porto Polytechnic.

W konferencji uczestniczyli przedstawicieli świata nauki z ośrodków akademickich całej Polski, jak również z zagranicy oraz przedstawiciele biznesu. Goście zagraniczni reprezentowali National Defense University (USA), ADRBI (Rumunia), Escola Superior De Tecnologia E Gestão School of Management and Technology of Felgueiras, Porto Polytechnic (Portugalia).

Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz rozwiązań, które prowadzą w kierunku współczesnych trendów zarządzania w nowoczesnych organizacjach oraz implementacji nowoczesnych technologii.

Konferencję uroczyście otworzył Kanclerz Wojskowej Akademii Technicznej Pan Adam Wronecki. Po uroczystym otwarciu, głos zabrali: dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski, prodziekan ds. Kształcenia dr Henryk Popiel oraz kierownik Zakładu Inżynierii Zarządzania dr Wiesław Gonciarski.

Obrady otworzył dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT, wystąpieniem pt. „Informatyczne wsparcie procesów zarzadzania informacją”.

Obrady, rozpoczęto pierwszą sesją plenarną, która dotyczyła dylematów współczesnego zarządzania. Sesję poprowadzili prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski (WAT) oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek (Politechnika Warszawska).

Drugiej sesji plenarnej towarzyszyły rozważania poświęcone innowacjom w organizacji. Obradom przewodniczyli prof. dr hab. Stanisław Brzeziński (Politechnika Częstochowska, TNOiK) oraz dr Celina Sołek - Borowska (WAT).

Trzecia sesja plenarna koncentrowała się na problematyce dotyczącej technologii informatycznych w zarządzaniu. Przewodniczyli jej prof. dr hab. Urszula Ornarowicz (SGH w Warszawie), dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski, prof. WAT, prof. dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej) oraz dr inż. Zdzisław Wojciechowski (WAT).

Pierwszy dzień konferencji uświetnił występ Chóru Akademickiego WAT oraz uroczysta kolacja.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się sesją plenarną pt. „Zarzadzanie w organizacjach publicznych”, której przewodniczyli prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki (SGH w Warszawie) oraz dr Kazimierz Piotrkowski (WAT). Dyskusja w sesji uwzględniała m.in. problematykę dotyczącą roli audytu w zarządzaniu, prawnych uwarunkowań zarządzania finansami jednostkach samorządu terytorialnego, zmian organizacyjno-prawnych oraz społecznej odpowiedzialności organizacji.

W ramach przedsięwzięcia konferencji z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli doktoranci i studenci WAT oraz zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych takich jak: Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej.

Sesji plenarnej Doktorantów przewodniczył prof. dr hab. inż. Janusz Rybiński (WAT) oraz dr Wiesław Gonciarski (WAT). Sesja skupiała się wokół zagadnień dotyczących między innymi cyfryzacji i automatyzacji w zarzadzaniu organizacją, zarzadzania ryzykiem oraz jakże istotnego problemu w dzisiejszych czasach zarządzania danymi w systemach wspomagających zarządzanie w organizacji.

Konferencję zamykała sesja plenarna studentów poświęcona specyfice zarządzania w sektorze publicznym. Sesji przewodniczyli prof. dr hab. Bogusław Jagusiak (WAT) i dr Marta Miszczak (WAT). Poruszane były w niej m.in. zagadnienia dotyczące innowacyjności przedsiębiorstw, zarządzania procesem ryzyka oraz wyzwań menedżerskich w procesie zarządzania w XXI wieku.

W konferencji aktywnie brali udział studenci WAT z koła naukowego studentów „Strategia” wspierając organizację przedsięwzięcia.

Zakład Inżynierii Zarządzania IOiZ Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zaprasza na kolejną konferencję, która odbędzie się w grudniu 2019 r.

                                                                                                                                           Opracowanie

dr Natalia Moch


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2018