INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATAktualności

AKTUALNOŚCI

Porozumienie WAT z ITS

W dniu 18.04.2018 roku, w Instytucie Organizacji i Zarządzania odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli:

·       dyrektor IOiZ, prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski,

·       zastępca dyrektora IOiZ ds. naukowych, dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT,

·       zastępca dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego ds. naukowych, dr hab. inż.  Andrzej Świderski, prof. ITS,

·       kierownik Pracowni Zarządzania Kryzysowego w ZBN IOiZ, dr Natalia Moch.

 

 

 

Dalsza część artykułu>>

W trakcie spotkania dyrektor IOiZ wręczył Panu dr hab. inż. Andrzejowi Świderskiemu, prof. ITS, podpisane przez rektora-komendanta WAT, płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka, prof. WAT, porozumienie o współpracy.

Obydwie strony potwierdziły wolę prowadzenia wszechstronnej współpracy w ramach posiadanych uprawnień i możliwości, określonych statutową działalnością, z wykorzystaniem posiadanego potencjału. Strony – w miarę możliwości, będą realizować wzajemną współpracę w szczególności w obszarach: bezpieczeństwo i obronność, zarządzanie organizacjami i zasobami ludzkimi, infrastruktura krytyczna państwa, transport, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo w transporcie, systemy teleinformatyczne i technologie informacyjne,  modelowanie obiektów i systemów organizacyjno-technicznych, psychologia oraz psychologia transportu. Współpraca będzie prowadzona m.in. w formie:

1)     wspólnego udziału Stron w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych,

2)     komercjalizacji wyników zrealizowanych wspólnie projektów badawczych i rozwojowych,

3)     wymiany doświadczeń,

4)     wspólnego opracowywania dokumentów,

5)     udostępniania materiałów informacyjnych z zasobów Stron, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

6)     wzajemnych konsultacji i porad eksperckich,

7)     sporządzania opinii, ekspertyz naukowo-technicznych, itp.,

8)     organizowania wspólnych narad, konferencji, warsztatów, prezentacji, pokazów oraz szkoleń specjalistycznych,

9)     organizowania wspólnych staży i praktyk,

10)  podejmowania działań celem wykorzystania wspólnego, dostępnego potencjału naukowo-badawczego i projektowo-technologicznego.

                                                                                                                                           Opracowanie

dr Natalia Moch


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013